Katolička bogoslovija - Seminarium CatholicumKATOLIČKA BOGOSLOVIJA – SEMINARIUM CATHOLICUM
Fakultet teoloških znanosti

51280 Rab, Barbat 8
Taništvo: generalni.vikarijat@gmail.com


KATOLIČKA BOGOSLOVIJA - SEMINARIUM CATHOLICUM  
Fakultet teoloških znanosti organizacijski  je oblik Katoličke stare crkve u RH koji izvodi katolički filozofsko-teološki studij te podjeljuje kanonske graduse.  

https://6300d4c78c695.site123.me/


REKTOR
Prof. dr. sc. Ivica Križ


PROFESORI
Prof. dr. sc. Ivica Križ
Prof. dr. sc. Dimitrije Popadić
Prof. dr. sc. Leonardo BegIZVANREDNI PROFESORI
Izv. prof. dr. sc. Borivoje Subotić
Izv. prof. dr. sc. Damir Zudenigo
 
DOCENTI
Doc. dr. sc. Slavko Grgić
Doc. dr. sc. Stjepan Murgić
Doc. dr. sc. Rinaldo DiRicchardi-Muzga
 
ZNANSTVENI SURADNICI


VIŠI ASISTENTI
Dr. sc. Marina Čalogović
 
ASISTENTI

 
PREDAVAČI
Dr. Željko Čehak
 

                                               NASTAVNI  PROGRAM 


Postdiplomski doktorski studij

Pravo upisa na trogodišnje kanonske doktorske studije imaju studenti koji su završili prethodni diplomski/magistarski studij s ocjenom ne manjom od vrlo dobar (4), te oni koji su stekli naziv magistra znanosti, s tim da se magisterij znanosti vrednuje kao dvogodišnji postdiplomski studij. Iznimno, studij mogu upisati osobe koje prilože preporuku dvojice profesora ili docenta.  
Doktorski studij za redovne studente iznosi tri godine, a za izvanredne sedam godina. Krajnji rok za završetak studija za redovne i izvanredne studente iznosi deset godina. 

Za osobe koje su diplomirale/magistrirale neki od drugih studija a željeli bi nastaviti doktorski studij na Katoličkoj bogosloviji, procjenu će donijeti povjerenstvo. 

PODRUČJA DOKTORSKOG STUDIJA 
• POVIJEST (crkvena)
• TEOLOGIJA (pastoralna, dogmatska, fundamentalna, ekumenska, moralna)
• FILOZOFIJA

MENTOR
Studentu doktorskih studija imenuje se mentor koji mora biti barem u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Mentor konzultira studenta tijekom doktorskog studija omogućujući studentu da razumije i u radu primjeni znanstvene metode, te prati njegov rad i dostignuća. 

STRUKTURA STUDIJA
(1) Doktorski studij ima vrijednost 180 ECTS, tri studijske godine, svaka po 60 ECTS.

(2) Studijskim programom doktorskih studija utvrđuje se popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem aktivne nastave potrebnih za njihovu realizaciju i odgovarajućim brojem ECTS bodova.

(3) Aktivnosti se mogu oblikovati na više načina, npr. na način prezentacije znanstvenog rada na domaćim i/ili inozemnim znanstvenim skupovima, usavršavanjima, domaćim ili inozemnim sveučilištima i fakultetima, odnosno znanstvenim institutima.

(4) Izborne aktivnosti mogu se oblikovati na više načina, npr. na način učestvovanja na seminarima, konferencijama, okruglim stolovima i sl.

(5) Znanstveno usavršavanje sastoji se od sistematskog znanstvenog istraživanja tijekom studija pod vodstvom i nadzorom mentora, što predstavlja uvjet za izradu i obranu doktorske disertacije.  

(6) Mentor vrednuje stupanj uspješnosti studenta prema studijskom programu.  

IZRADA I OBRANA DOKTORATA BEZ NASTAVE I ISPITA
Kandidatu koji je ostvario značajna znanstvena dostignuća, može se iznimno, na temelju rektorove odluke, uz prethodno dostavljeno pozitivno mišljenje povjerenstva, omogućiti stjecanje doktorata izradom i javnom obranom doktorskog rada.

NAČIN OCJENJIVANJA
Ocjena studenta tijekom doktorskog studija izražava se ocjenom na skali od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 znači nedovoljan uspjeh a ocjena 5 odličan uspjeh. 

DOCTOR HONORIS CAUSA
Osobama koje su na osobit način doprinijele Katoličkoj staroj crkvi, ili su prepoznate kao osobite u nekom od područja, može se izdati počasni doktorat Honoris Causa (Dr. h. c. ),  na temelju rektorove odluke, uz prethodno dostavljeno pozitivno mišljenje povjerenstva.
...