Events - Događanja

 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA

NAREDBA OCA NADBISKUPA OD 15.VI.2018.

LEONARDUS   BEG 
D E I     G R A T I A
ARCHIEPISCOPUS   METROPOLITA   VETERO-CATHOLICI   REGIONIS   SANCTI   CHRISTOPHORI 


Ja, nadbiskup metropolita Leonardo Beg, apostolskom vlašću


NAREĐUJEM

1. Đakonu Aleksandru Gubašu trajno se zabranjuje služenje u službi đakona.
2. Đakon Aleksandar Gubaš isključuje se kao đakon i kao vjernik iz Pravoslavno-starokatoličkog Generalnog vikarijata.
3. Đakon Aleksandar Gubaš nema privolu ove Crkve da može biti služitelj u bilo kojoj drugoj kršćanskoj crkvi.
4. O ovome upoznati kršćanske crkve i denominacije.

Obrazloženje

I. Đakon Aleksandar Gubaš grubo je prekršio obećanje koje je prilikom zaređenja dao da će poštovati i biti poslušan biskupu ordinariju. Bez znanja biskupa ordinarija pokušao je pristupiti drugim kršćanskim crkvama a na kraju je samovoljno pristupio tzv. ''Ortodoksnoj anglikanskoj crkvi'' koja je u svijetu nepriznata od strane ostalih anglikanskih provincija. 

II. Prije nego je pristupio navedenoj sljedbi, nije zatražio kanonski otpust te je i time grubo prekršio poredak Crkve u kojoj je bio zaređen. 


Obzirom na navedene činjenice, a zbog narušavanja discipline Crkve i neposlušnosti biskupu, valjalo je narediti kako je gore navedeno.
Ovaj dekret stupa na snagu danom donošenja. 

U Rabu, 15. VI. 2018.

Nadbiskup Metropolita
+LEONARDOMEETING IN THE FOCOLARE CENTRE FARO   
SUSRET U FOKOLARSKOM SREDIŠTU FARO  
1.6.2018.
The Archbishop's secretary, Reverend Vedran Obućina, participated in the meeting of the Focolare Movement – Opus Mariae in the Center Faro in Križevci on Sunday May 27th. The Focolare Movement is a religious movement founded in 1943 by Chiara Lubich in Trento, northern Italy. Although this is primarily the Catholic movement, it has established strong ties with the major Christian denominations, other religions, and even people without religious affiliations. It is also called "The Work of Mary". Today, the movement operates in 182 countries and covers more than five million people.
In 1943, Chiara Lubich, aged 23, worked as a primary school teacher in Trento, northern Italy. In the midst of the devastation and violence of the Second World War, along with a small group of friends, she realized that God was the only ideal worth living for. God, whom she saw as Love, transformed her and the lives of many others. He showed them the meaning of their life: to work together to fulfill Jesus' prayer for unity: "Father, let them all be One." In time it became clear that God's original plan can be expressed in words: to unite the whole human family. In a little over 50 years, from the experience of a daily living Gospel, the spirituality of unity has come to the world and has initiated the power of spiritual and social renewal in the world framework: the Focolare Movement.
Although everyone is living the same spirituality, variety of people make the movement - youth, adults, children, families and priests, monks and nuns of various congregations, and bishops - The Focolare Movement is divided into 27 branches, from the world of families, children and youth, to entrepreneurship and politics.
Don Obućina has been working with the Movement for a long time, trying to contribute to ecumenical dialogue in Croatian society and beyond. The encounter in Križevci was based on  the main idea of ​​the Blessed Virgin Mary and the role of Mary in our Christian lives. Later, the participants visited the Faro town, attended the Holy Mass and met each other through reading the Gospel and playing games that require fellowship.
Tajnik Nadbiskupa, velečasni Vedran Obućina, sudjelovao je na susretu Pokreta fokolara – Djela Marijina u fokolarskom središtu Faro u Križevcima u nedjelju 27. svibnja. Pokret fokolara ili Djelo Marijino je vjerski pokret koji je 1943. osnovala Chiara Lubich u Trentu na sjeveru Italije. Iako je to prvenstveno katolički pokret, stvorio je jake veze s glavnim kršćanskim religijama, drugim vjerama, pa i ljudima bez vjerskih uporišta. Također se naziva "Djelo Marijino". Danas pokret djeluje u 182 zemlje i pokriva više od pet milijuna ljudi. Fokolar znači ognjište.
Godine 1943., Chiara Lubich, 23 godine, radila je kao učiteljica u osnovnoj školi u Trentu, u sjevernoj Italiji. Usred razaranja i nasilja Drugog svjetskog rata, zajedno s malenom grupom prijateljica, shvatila je da je Bog jedini ideal za koji vrijedi živjeti. Bog, kojeg je vidjela kao Ljubav, preobrazio je njen i život mnogih drugih. Pokazao im je smisao njihovog života: da rade zajedno na ispunjenju Isusove molitve za jedinstvo: "Oče, da svi budu jedno." Vremenom je postalo jasno da se Božji originalni plan može izraziti riječima: ujediniti cijelu ljudsku obitelj. U nešto više od 50 godina, iz iskustva svakodnevno življenog Evanđelja, duhovnost jedinstva došla je na svijet i pokrenula struju duhovne i društvene obnove u svjetskim okvirima: Pokret fokolara.
Iako svi žive istu duhovnost, zbog raznovrsnosti osoba koje ga sačinjavaju - mladi, odrasli, djeca, obitelji i svećenici, redovnici i redovnice raznih kongregacija, te biskupi - Pokret fokolara je podijeljen u 27 ogranaka, medu kojima je i nekoliko pokreta koji obuhvaćaju široki raspon djelovanja, od svijeta obitelji, djece i mladih, do poduzetništva i politike.
Don Obućina već duže vrijeme surađuje s Pokretom, nastojeći pridonijeti ekumenskom dijalogu u hrvatskom društvu i šire. Susret u Križevcima je bio prožetom glavnom idejom pobožnici Blaženoj Djevici Mariji i ulozi Marije u našim kršćanskim životima. Kasnije su sudionici upoznali gradić Faro, sudjelovali na Svetoj Misi i upoznavali se međusobno kroz čitanje Evanđelja i igranja igara koje zahtijevaju zajedništvo. 
FIRST HOLY MASS OF REVEREND VEDRAN OBUĆINA  
MLADA MISA VELEČASNOG VEDRANA OBUĆINE 
15.5.2018.
On Sunday, May 13, 2018, in the church of St. Christopher in Rab, reverend Vedran Obućina held his first (young) Holy Mass.  With the thought of the Gospel "Let them be as I do," Father Vedran initially said that this was one of his catchword in the priesthood. Father Vedran said that the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit is the Unity of Love, and Christians have the obligation to remain in love and to love each other. God remains in us if we overcome envy, hate, vengeance. In today's world, Christians are divided precisely because of the lack of love, which must be unconditional. Let us therefore follow, declares father Obućina, the prayer of Jesus Christ for unity, and be God's with way of love. In the festive atmosphere of St. Christopher, whose worship was celebrated only a few days before, the homily was held by Msgr. Dr. Leonardo Beg, Archbishop Metropolitan of Orthodox Old Catholic Province of St. Christopher.  Speaking to father Vedran,  Msgr. Beg, with words of congratulations says also that life of priesthood is blessed and full of responsibility. There is no greater and more praiseworthy call from that. Metropolitan Leonardo was emphasizes that the one who receives and realized this call from God is specific and wery brawe man.  On the Holy Mass was also be present the Templar Knights (OSMTH-KTI) who hawe center at  the UN Office for Peace, and deals also with ecumenism, inter-religious dialogue, humanitarian aid, diplomacy and scientific research. Father Obućina is the commander of this OSMTH-KTI Templar Knights. Kinghts with red cross in white cloaks was sings the songs: "God If I May," "Agnus Dei" and "Noble Domain", which is also a Templar Hymn.

Velečasni Vedran Obućina održao je svečanu mladu misu u nedjelju 13. svibnja 2018. godine u crkvi Sv. Kristofora u Rabu. Uz misao iz Evanđelja ''Neka i oni budu jedno kao i mi'', Otac Vedran je na početku mise rekao kako je ova misao jedna od njegovih krilatica u svećenstvu. Mladomisnik je poručio kako je jedinstvo Oca, Sina i Duha Svetoga jedinstvo ljubavi, a kršćani imaju obvezu ostati u ljubavi i ljubiti jedni druge. Bog ostaje u nama ako pobijedimo zavist, mržnju, osvetu. U današnjem svijetu su kršćani podijeljeni upravo zbog nedostatka ljubavi, koja mora biti bezuvjetna. Pratimo stoga, poručuje don Obućina, molitvu Isusa Krista za jedinstvo i budimo Božji putem ljubavi. U svečanom ozračju crkve Sv. Kristofora, čiji se spomendan slavio tek nekoliko dana prije, homiliju je održao i msgr. dr. sc. Leonardo Beg, nadbiskup i metropolit Ortodoksne starokatoličke provincije Sv. Kristofora. Obraćajući se mladomisniku, msgr. Beg je uz čestitke poručio i koliko je posvećen život blagoslovljen i pun odgovornosti. Nema većeg i blagodarnijeg poziva od onog svećeničkog, poručuje metropolit Leonardo, i naglašava kako je uistinu poseban onaj koji taj poziv od Boga dobije i smogne hrabrosti na njega odgovoriti.  Svečanoj Svetoj Euharistiji prisustvovali su i Vitezovi Zapovjedništva Sv. Jurja Lovran Suverenog vojnog reda Hrama Jeruzalemskog (OSMTH – KTI), viteškog templarskog reda koji svoje središte ima u UN-ovom Uredu za mir, a bavi se ekumenizmom, međuvjerskim dijalogom, humanitarnom pomoći, diplomacijom i znanstvenim istraživanjem. Velečasni Obućina je ujedno Zapovjednik ovog Zapovjedništva, a cijeloj Svetoj Misi su prisustvovali obučeni u bijele plašteve sa crvenim templarskim križem i uveličali ovaj događaj pjesmama ''Bože smijem li'', ''Agnus Dei'' i ''Non Nobis Domine'', koja je ujedno templarska himna. BOOK PRESENTATION:  "POLITICAL SYSTEM OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN", AUTOR REV. VEDRAN OBUĆINA 
PREDSTAVLJANJE KNJIGE ''POLITIČKI SUSTAV ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN'' DON VEDRANA OBUĆINE 

14.5.2018.
On May 4, 2018, at the Faculty of Political Science in Zagreb, was presented the book  "The Political System of the Islamic Republic of Iran", autor of this book is reverend Vedran Obućina. The book was presented by Dr. Boris Havel from the Faculty of Political Science, Dr. Višeslav Raos, Editor of Publishers of Political Analysis, and His Excellency Ambassador of the Islamic Republic of Iran to Zagreb Dr. Mohammad Reza Sadegh... The book can be purchased at the Faculty of Political Science in Zagreb.
Dana 4. svibnja 2018. godine, na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu predstavljena je knjiga velečasnog Vedrana Obućine ''Politički sustav Islamske Republike Iran''. Knjigu su predstavljali dr. sc. Boris Havel s Fakulteta političkih znanosti, dr. sc. Višeslav Raos, urednik nakladništva Političke analize, te Nj.E. veleposlanik Islamske Republike Iran u Zagrebu dr. sc. Mohammad Reza Sadegh. Otac Vedran je u Iranu boravio osam mjeseci, upoznajući se ne samo s političkim sustavom Irana kao politolog, već i kao teolog se približio filozofskoj i društvenoj misli šijitskog islama. Ovo je prva takva knjiga na hrvatskom jeziku i jedna od rijetkih na južnoslavenskim jezicima, koja podjednako tumači teološke i političke temelje suvremenog Irana. Don Obućina je knjigu pisao kroz tumačenje povijesti Irana u 20. stoljeću, republikanski sustav vlasti, teokratska vijeća, vanjsku politiku, političku ideologiju velajat-e fakih, a ujedno je dao i temeljni presjek šijitske misli i šijizma kao državne religije. Dr. Havel cijeni interdisciplinarnost knjige, naglašavajući prednost politološkog i teološkog pogleda, za koji ovaj profesor smatra da će biti sve više potreban u izučavanju svjetske politike. ''Autor je prikazao ključne teološke i povijesne aspekte i obrasce te jezične definicije i koncepte, koji politički sustav i suvremenu politiku Irana čine mnogo razumljivijom nego bi bili iz isključivo politološke perspektive. Autorovo poznavanje farsija značajno pridonosi kvaliteti studije'', rekao je Havel. Ujedno je Havel odlično uočio kako velečasni Obućina namjerno nije htio poistovjećivati političke i društvene pojmove Irana sa zapadnim politološkim nazivljem i pojmovnikom, već je nastojao opisno objasniti o čemu se radi. Dr. Raos je također cijenio autorovo iskustvo u Iranu, poznavanje povijesti, jezika, kulture i vjere, a s uredničkog stava je ukazao na stil pisanja: ''Autor je perzijske i arapske riječi na hrvatski jezik transliterirao izravno, a ne, kako je nažalost česta praksa, preko engleskog jezika, čime je pokazao razumijevanje i za tu problematiku, premda transliteracija i transkripcija s arapskoga pisma na hrvatsku latinicu još nisu standardizirane. Terminologija je ujednačena, kao i pisanje arapskoga određenog člana'', napomenuo je Raos. Rasprava je bila živa, a Nj. E. veleposlanik Sadegh je ujedno bio spreman odgovarati na pitanja. On je procijenio kako je don Obućina posvetio mnogo vremena proučavanju Irana i prikazivanja istinite slike iranske države, na čemu je zahvalio. Istaknuo je značaj moralnog i vjerskog pristupa temi, te ponudio pomoć u daljnjem pronalaženju literature i gradnji mostova između kršćanske i islamske vjere.
Knjiga se može kupiti na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. EXEMPLARY DECISION OF BAVARIAN GOVERNMENT
UZORNA ODLUKA BAVARSKE VLADE 

30.4.2018.
We are happy about decision fo Bavarian government: from 1st Juny 2018. all the offices of the Free State of Bavaria will have the cross as the fundamental symbol of the cultural identity of the Christian-Western character, and municipalities and counties are advised to act accordingly.
Raduje nas odluka Bavarske vlade: od 1. VI. 2018. svi uredi Slobodne Države Bavarske imat će Križ kao temeljni simbol kulturnog identiteta kršćansko-zapadnog karaktera, a općinama i županijama se savjetuje da djeluju u skladu s time. FRA BOŽE RADOŠ - prikladan odgovor na Istambulsku konvenciju: ''Istanbulska konvencija je žig zvijeri''


16.4..2018.

Stav fra Bože Radoša na jasan način ocrtava pravi odnos vjernika prema Istambulskoj konvenciji.  
https://www.youtube.com/watch?v=nKM2YGp07A8ORTHODOX OLD-CATHOLIC REGION OF ST. CRHISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA REGIJA SV. KRISTOFORA

13.4..2018.
The Orthodox Old Catholic region of St. Christopher, do not recognise hisself as a part of protestant tradition. He recognise himself in doctrinal and theologycal way in terms of East Orthodox/Greeco-Catholic tradiction. The Orthodox Old Catholic region of St. Christophor created his own histori and future.
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora ne prepoznaje se kao dio protestantske tradicije, već kao dio pravoslavne/grkokatoličke tradicije, glede teološke doktrine i učenja. Ortodoksni starokatolicizam stoga stvara svoju povijest i svoju budućnost.   ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!7.4.2018.


Sretan Uskrs pravoslavnoj braći koja Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru 8.  IV. 2018.


ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!USKRSNA PORUKA NADBISKUPA 

30.3.2018.
POSTPONEMENT OF EPISCOPAL CONSECRATION BECAUSE HEALTH PROBLEMS  
ODGODA BISKUPSKOG REĐENJA ZBOG ZDRAVSTVENIH TEGOBA 

22.3.2018.
Because health problems of Msgr. Dr. Ivica Križ, the Episcopal Consecration planned for April 15. 2018., is postponed until the time of his recovery. He will be in our prayers.
Zbog zdravstvenih problema Msgr. Dr. Ivice Križa, biskupsko ređenje planirano za 15. IV. 2018. odgađa se do vremena njegova oporavka. Spomenimo ga se u molitvama. HAPPY DAY OF GLAGOLITIC
SRETAN DAN GLAGOLJICE
22.2.2018.
On February 22, 1483. was printed "Missal by the Law of the Roman Court," in Croatian Glagolitic. It is the first Missal in Europe that is not on Latin language.
22. veljače 1483. godine tiskan je "Misal po zakonu Rimskoga dvora" na  hrvatskoj glagoljici. To je prvi misal u Europi koji nije bio na latinskom jeziku. Više o glagoliici na linku: http://www.croatianhistory.net/etf/lex.htmlNEW PRIESTS AND DEACON FOR CHURCH OF GOD

NOVI SVEĆENICI I ĐAKON ZA CRKVU BOŽJU 

12.2.2018.
On February 11, 2018. in the church of St. Christopher in Rab, at Holy Mass of Ordination which began at 12:00 o'clock, by the hands of Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Leonardo Beg, the Holy Order of Priesthood received: Father Jani Janez Belcl, Father Vedran Obućina and Father Stanko Šandak, also the Holy Order of Diaconate received Marijan Strunje. On the Holy Mass or Ordination was also  concelebrate the Elected Bishop Ordinary of Slovenian Old Catholic Church, Msgr. Dr. Ivica Križ. The Lord Christ is sending our new ordained Priests and Deacon for serving in Church of God in Slovenia and Croatia. May the grace of the Holy Spirit guide us to accomplish the great works of the Lord.
Milošću Božjom, u nedjelju 11. II 2018. godine, u crkvi sv. Kristofora u Rabu, na sv. Misi ređenja koja je započela u 12:00 sati, po rukama nadbiskupa metropolite Msgr. Dr. Leonarda Bega, sveti red prezbiterata primili su: vlč. Jani Janez Belcl, vlč. Vedran Obućina i vlč. Stanko Šandak, dok je sveti red đakonata primio Marijan Strunje. Na svetoj Misi ređenja koncelebrirao je i izabrani biskup ordinarij Slovenske starokatoličke crkve Msgr. Dr. Ivica Križ.  Krist Gospodin proviđa ostvarenje duhovnih zvanja za slanje u Njivu Božju koja je Crkva Isusa Krista u Sloveniji i Hrvatskoj. Neka nas milost Svetoga Duha upravlja i vodi, kako bi se ostvarila velika djela Gospodnja.  SRETAN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU
 Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! 

7.1.2018. 
Braći kršćanima koji Božić slave po julijanskom kalendaru želimo sretan Božić 
Мир Божји, Хистос се роди! NADBISKUP PRIMIO NOVE KLERIČKE KANDIDATE  
ARCHBISHOP WAS RECEIVED NEW CLERICAL CANDIDATES

2.1.2018. 
U utorak 2. 1. nadbiskup je u Rabu i formalno primio nove kleričke kandidate u ortodoksnu starokatoličku regiju sv. Kristofora. Kandidati će studirati starokatoličku teologiju na Protestantskom teološkom učilištu Mihael Starin u Osijeku. Teološki studij će im dati jaki temelj i stručnost neophodnu za ozbiljno obavljanje buduće svete službe. Neka ih Bog blagoslovi na tom svetom putu.  
On Tuesday, January 2, in the island Rab, Archbishop was received new clerical candidates in Old Catholic Region of St. Christopher. The candidates will study Old Catholic Theology on the Protestant Theological Seminary Mihael Starin in Osijek.  Theological study will gived them strong fundation and expertation necessary for serious future sacred service.May God bless them on this sacred path.
BOŽIĆNO PISMO NADBISKUPA
CHRISTMAS LETTER OF ARCHBISHOP

24.12.2017.
GREAT DAY FOR THE SLOVENIAN OLD CATHOLIC CHURCH 
VELIKI DAN ZA SLOVENSKU STAROKATOLIČKU CRKVU23.12.2017.
The December 23. 2017.  will remain written in the history of the Slovenian Old Catholic Church. That day, in the church of St. Christopher in Rab, Archbishop Metropolitan of the Region of St. Christopher, Msgr. Dr. Leonardo Beg, at the Holy Mass of Ordination, ordained four deacons for the renovated Slovenian Old Catholic Church, and also gived to the Msgr. Dr. Ivica Križ the documentation about election for bishop ordinarian of Slovenian Old Catholic Church, by wich act the Church has become autonomuous.
This is why a large part of the mission of restoration of old-catolicism has been brought to an end in one of the countries of the ecclesiastical region of St. Christopher, to the glory of God and the salvation of the soul. In addition to the already active priest in Slovenia, Dr Rinaldo Muzga, four new deacons for Slovenia: Stanko Šandak, Marko Kerševan, Jani Janez Belcl and Tim Štigl join as new workers on field of Lord, which is the Church of Jesus Christ in Slovenia. The Church will be leading by Msgr. Dr. Ivica Križ who will be consecratet for bishop ordinarian of Slovenian Old Catholic Church on April 15. 2018. in Slovenia. Let us pray to the Most Holy Spirit of God to continue leading us, so that we may all together realize the true mission of the Church of Jesus Christ Jesus: ''Not tu us, o Lord, not tu us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness! (Psalm 115,1)
Dan 23. XII 2017. godine ostati će velikim slovima upisan u povijest Slovenske starokatoličke crkve. Toga je dana u Rabu, u crkvi sv. Kristofora, nadbiskup metropolita regije sv. Kristofora Msgr. Dr. Leonardo Beg, na Svetoj Misi ređenja zaredio četiri đakona za obnovljenu Slovensku starokatoličku crkvu te ujedno dodijelio toj crkvi samostalnost predavši Msgr. Dr. Ivici Križu dokumentaciju o izabranju za biskupa ordinarija Slovenske starokatoličke crkve. Ovime je jedan veliki dio misije obnove starokatolicizma priveden kraju u jednoj od zemalja crkvene regije sv. Kristofora, na slavu Božju i spasenje duša. Uz već aktivnog svećenika u Sloveniji Dr. Rinalda Muzge, četiri nova đakona za Sloveniju: Stanko Šandak, Marko Kerševan, Jani Janez Belcl i Tim Štigl pridružuju se kao novi radnici na Njivi Božjoj koja je Crkva Isusa Krista u Sloveniji, a koju će predvoditi biskup Msgr. Dr. Ivica Križ. On će biskupsku posvetu primiti 15. IV. 2018. godine u Sloveniji. Molimo Presvetog Duha Božjega da nas sve i dalje vodi i upravlja kako bismo svi zajedno ostvarivali onu istinsku misiju Crkve na koju nas je pozvao Krist Isus: ''Ne nama, o Gospode, ne nama, već svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje'' (Ps 115,1).
PALLIUM - GIFT FROM THE CHURCH IN TORONTO
PALLIUM - DAR CRKVE IZ TORONTA 9.12.2017.
Archbishop of the Croatian Catholic Church of the Body of Christ in Canada, Msgr. Ante M. Nikolic, in the name of the Church in Toronto, gived gift  to the  Archbishop Metropoltan of the Old Catholic region of St. Christopher: the Pallium - an external sign of Metropolitan service. We are grateful to Archbishop Msgr. Anti M. Nikolic, for this gift and recommended entire Old Catholic region of St. Christopher to the Blessed Virgin Mary and to the guidance of the Holy Spirit.
Nadbiskup Hrvatske katoličke crkve Tijela Kristova u Kanadi, Msgr. Ante M. Nikolić, u ime Crkve u Torontu darovao je Nadbiskupu Metropoliti starokatoličke regije sv. Kristofora pallium, vanjski znak metropolitanske službe. Zahvaljujemo nadbiskupu Msgr. Anti M. Nikoliću na ovom daru te preporučamo čitavu Starokatoličku regiju sv. Kristofora zagovoru Blažene Djevice Marije i vodstvu Svetoga Duha. RAZGOVOR S KANDIDATIMA ZA DUHOVNA ZVANJA 

5.12.2017.
U utorak 5.12. nadbiskup metropolita razgovarao je s kandidatima koji već duže vremena pokazuju ozbiljnu nakanu za ostvarenjem duhovnog zvanja. Ukoliko je čovjek otvoren Božjem pozivu on će se ozbiljno prihvatiti i rješavanja svih onih elemenata koji su nužni za ostvarenje duhovnog zvanja. U tom smislu teološke studije i nauk važan su segment na putu tog uzvišenog ostvarenja. Želimo im da i dalje nastoje na ostvarenju tog puta i rezultati zasigurno neće izostati. ISTINA O ISTANBULSKOJ KONVENCIJI 

31.10.201
Do kraja godine predstoji nam rasprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Ta bi ratifikacija predstavljala udarac na kršćanske vrednote i značajan korak u rastakanju zdravog okružja za život naših obitelji i naše djece.
Želite li (možda zvuči nevjerojatno, ali to se već događa u nekim zemljama):
·         da nastavnica u školi upita Vašu kćer je li ona sigurna da je žensko ili bi radije birala da je muško?
·         da se službeno nećete više moći nazivati majka i otac već ''roditelj 1'' i ''roditelj 2''?
·         da Vašem sinčiću teta u vrtiću lakira nokte i oblači haljinicu kako bi ''isprobao'' osjeća li se bolje kao djevojčica?
·         da se ukinu odvojene ženske i muške svlačionice, muški i ženski wc-i?
·         da se obitelj i brak između žene i muškarca počnu i službeno tretirati kao nepoželjna ''tradicija na temelju rodnih stereotipa''?
To sve donijela bi nam Istanbulska konvencija koja, pod krinkom borbe protiv nasilja nad ženama, pokušava ''na mala vrata'' ugurati ''rod'' i rodnu ideologiju ne samo u hrvatsko zakonodavstvo već i u obrazovanje i medije!
Zato Vas pozivamo da se pridružite građanskoj inicijativi Istina o Istanbulskoj!
1)      Na stranici www.istinaoistanbulskoj.info možete pročitati sve o građanskoj inicijativi, o razlozima neprihvatljivosti Istanbulske konvencije i o posljedicama rodne ideologije u svijetu.
2)      Potpišite PETICIJU protiv ratifikacije Istanbulske konvencije! O rezultatima peticije izvijestit ćemo predsjednika Vlade i Hrvatski sabor. Važno je da se što više ljudi usprotivi, zato potaknite i svoje ukućane i prijatelje da se potpišu!
3)      Ako nam možete pomoći da u Vašem mjestu ili župi organiziramo tribinu, javite nam se sa svojim podacima na kontaktinfo@istinaoistanbulskoj.infoPoslat ćemo Vam materijale (ppt prezentacija, letci, plakat). Malim angažmanom svakoga od nas možemo puno učiniti.
NEW CLERICS OF PROVINCE OF ST. CHRISTOPHER FOR ORTHODOX OLD CATHOLIC GENERAL VICARIATE IN SERBIA 
NOVI KLERICI PROVINCIJE SV. KRISTOFORA ZA PRAVOSLAVNO STAROKATOLIČKI GENERALNI VIKARIJAT U SRBIJI  
28.10.2017.
From Friday, October 27, 2017. our Orthodox Old Cahtolic Province of St. Christopher has two new deacons and one priest more for Serbia. The grace of God answered on their prayers as well as our prayers also for the good of the Church. Namely, Archbishop Msgr. Dr. Leoonardo Beg in the Christian center of Good Shepherd in Osijek, ordained for deacon Aleksandar Gubaš and for priest Ilija Subotić. Rev. Borivoj Subotic received the title of Canonics. Also, Stefan Ivanović is incardinated as  deacon. On the ordination was also be the Elected Auxiliary Bishop for Slovenia, Msgr. Dr. Ivica Križ. We are grateful to the Lord for his great Mercy, and our hearts is fulfilled

U petak, 27. X. 2017. godine naša ortodksna Starokatolička provincija sv. Kristofora dobila je dva đakona i jednog novog svećenika za Srbiju, te ujedno i jednog kanonika (stavrofora). Milost je Božja odgovorila na njihove molitve kao i na naše molitve za dobro Crkve. Naime, nadbiskup mons. dr. Leoonardo Beg u kršćanskom centru Dobrog Pastira u Osijeku, za đakona je zaredio Aleksandra Gubaša a za prezbitera Iliju Subotića, dok je prezbiter Borivoj Subotić primio kanonikat. Također, Stefan Ivanović inkardiniran je kao đakon. Činu ređenja nazočio je i izabrani pomoćni biskup za Sloveniju mons. dr. Ivica Križ. Velika je naša radost u Gospodinu i srca su nam ispunjena. Сахрана Високопреподобног Архимандрита ИЛАРИОНА
19.10.2017.
Данас, 19.10.2017. године одржана је сахрана високопреподобног Архимандрита Илариона, Генералног Викара овог Викаријата и дугогодишњег игумана фрушкогорских манастира Гргетега и Новог Хопова. У овом малом албуму објављујемо само неколико фотографија начињених 19.10. током припрема за чин сахране, који је почео у 13:00 часова и довршен око 15:00 часова, с обзиром да се опело свештенослужитеља обавља по знатно дужем чину и обреду. Ова сахрана ће остати упамћена по великом броју присутних људи, не само из Ирига него и из Нерадина, Гргетега, као и из Београда, Новог Сада, Мошорина, Руме, Бачке Паланке итд. Са друге стране, остаће упамћена и по чињеници да ни један од бројних православних монаха, архимандрита и свештеника из Срема и из фрушкогорских манастира - није присуствовао сахрани, иако су сви манастири и све парохије биле благовремено обавештене. Не можемо, наравно, да не поменемо пречасног Блажа Змаића, римокатоличког жупника у Иригу, као и старокатоличког жупника Жељка Мадија, који су својим присуством увеличали овај свечани испраћај архимандрита Илариона на вечни починак. Као један од тужних догађаја који су пратили погреб архимандрита Илариона, наводимо и чињеницу да су, током ноћи 18. на 19. октобар, за сада непознати починиоци скинули и/или поцепали парте са неколико кључних места у Иригу, показујући тиме колико су суштински поштовали покојног aрхимандрита. На крају, посебну захвалност дугујемо породици Ђорђевић из Ирига за донацију сандука са погребном опремом, као и Центру за социјални рад Општине Ириг на несебичној помоћи коју су пружали Архимандриту током последњих година његовог живота.ARCHIMANDRIT ILARION, VICAR GENERAL OF ORTHODOX OLD-CATHOLIC GENERAL VICARIATE OF ST. METHOD FOR SERBIA, HAS LEFT THIS WORLD
PREMINUO ARHIMANDRIT ILARION, GENERALNI VIKAR PRAVOSLAVNO-STAROKATOLIČKOG GENERALNOG VIKARIJATA SV. METODA ZA SRBIJU 


In Memoriam
Arhimandrit ILARION
generalni vikar Srbije
11. I. 1942. - 17. X. 2017. 18.10.2017.
Tužna srca primili smo vijest da je 17.10.2017. u popodnevnim satima iznenadno preminuo visokoprepodobni Arhimandrit Ilarion, generalni vikar Pravoslavno-starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Srbiju.  Bio je dugogodišnji iguman, veliki obnovitelj i nastojatelj pravoslavnih manastira Grgeteg i Novo Hopovo na Fruškoj Gori, kao i nastojatelj manastira Svete Trojice u Pljevljima (Crna Gora) i manastira Orahovica u Hrvatskoj. Rukoproizveden u čin arhimandrita po rukama pravoslavnog episkopa sremskog G. Vasilija, u manastiru Novo Hopovo na Fruškoj Gori. Od 3. X. 2015. klerik je Pravoslavno-starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Srbiju, a od 11. IV. 2016. generalni vikar Srbije.
Ostat će zapamćen kao veliki dobrotvor i nastojatelj fruškogorskih manastira u koje je ugradio cijeli svoj monaški život, revno se trudeći u službi Gospodinu. Sahrana sa pravoslavnim opelom održati će se u četvrtak 19. X. 2017. godine s početkom u 13:00 sati u Irigu, na groblju zapad.
Pomozite, sveci Božji, u susret iziđite, anđeli Gospodnji, primite dušu njegovu, ponesite je pred lice Svevišnjega. Primio te Krist koji te je pozvao i u krilo Abrahamovo anđeli te poveli. Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svijetlila mu. Pokoj vječni daruj mu Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila mu. DEATH ANNIVERSARY OF MARIJA JEŽ born VON SENFNER 
GODIŠNJICA SMRTI MARIJE JEŽ rođ. VON SENFNER 

6.10.2017.
Dana 6. listopada 2016. preminula je Marija Jež rođ. Von Senfner. Živjela je dobra starica dugo na ovoj zemlji. Rano je ostala udovica, izgubila je muža starog 48 godina. Odgojila je u turbulentnom velegradu Zagrebu tri sina koji su postali čestiti i pošteni ljudi. Živjela je u 4 države - Kraljevini Jugoslaviji, Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Socijalističkoj Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj. Jasno, živjela je i u Njemačkoj odvojena od svojih sinova, koji su svi još bili djeca. Takva su bila vremena. Bojala se i čuvala svoju obitelj. A strah je bio i opravdan obzirom na njezino podrijetlo o čemu govori i njezino djevojačko prezime. U međuvremenu je izgubila i mladog sina. Nauživala se puno zla, malo dobra, ali je bila hrabra i nikada posustala. Imala je čvrstu vjeru, veliku volju i nevjerojatnu snagu. Bila je skromna i bez ikakvih zahtjeva za sebe. Uostalom, i nije živjela za sebe već za druge. Njezin se život samo ugasio kao svjećica. Istrošila se i Bog je odredio da ju pozove k sebi. Sv. Misa zadušnica održat će se u subotu 7. X 2017. Neka joj Gospodin daruje pokoj vječni!MSGR. DR. IVICA KRIŽ - ELECTED BISHOP FOR SLOVENIA
MSGR. DR. IVICA KRIŽ - IZABRANI BISKUP ZA SLOVENIJU


Msgr. Dr. Ivica KRIŽ

4.10.2017.
The Slovenian Old Catholic Church has received the state registration, and Msgr. Dr. Ivica Križ is elected Bishop for Slovenia. We wish to monsignor Ivica every blessing for grow of holy Slovenian Old Catholic Church. This is a big act of Lord mercy for growing of our Province of St. Christopher, and for goodness of Holy Church of WCNCC.
Slovenska starokatolička crkva dobila je državnu registraciju, a Msgr. Dr. Ivica Križ je izabrani biskup za Sloveniju. Želimo monsignoru Ivici svaki blagoslov za rast svete Slovenske starokatoličke crkve. Ovo je veliki izraz milosti Božje za rast naše Provincije sv. Kristofora, i za dobrobit Svete Crkve S.S.N.K.C.DECLARATION OF UTRECHT UNION
DEKLARACIJA O UTRECHTSKOJ UNIJI
3.10.2017.
Declaration of Utrecht union pronounced on Council in Nitra, September 16th 2017
Deklaracija o Utrechtskoj uniji donešena na Saboru u Nitri, 16.9.2017.INFORMATION FROM WCNCC COUNCIL - AUGUSTIN BAČINSKY ELECTED FOR  OLD CATHOLIC PATRIARCH
INFORMACIJE S KONCILA WCNCC - AUGUSTIN BAČINSKY IZABRAN JE ZA STAROKATOLIČKOG PATRIJARHA 


Patriarch AUGUSTIN BAČINSKY16.9.2017.
Today, September 16th, 2017. in 10,00 am the Council was started with work. For new PATRIARCH was elected AUGUSTIN BAČINSKY, former General Secertary of WCNCC and Archbishop Metropolitan of Old Catholic Church in Slovakia. For new General Secretary of WCNCC was elected LEONARDO BEG. Also, on Council is made decision of canonical establishment of two more Autocephal Church Provincies: The Province of St. Michael in Russia and the Province of St. Christopher (several country), and Patriarch nominated Archbishops of this two Provinces with title Metropolitans. Council was also made decision that every order received in Utrecht union from November 23th 2016 was doubtful. That is the date when in Utrecht union was recieved the Church of Sweden with woman Archbishop. For that reason, Council made decision that Utrecht union was lost apostolic succesion because tremending ERROR FIDEI with arguments: 
- we do not hawe in Holy Scripture example that woman was a Bishop;
- we do not hawe in Church Tradition example that woman was a Bishop;
- we do not hawe in first seven Councils of Church example that woman was a Bishop
Conclusion: There was an undeniable serious apostate of faith (Error Fidei) in one of the most important matter for Church, and because of that, WCNCC don't recognise in Utrecht union apostolic succession any more.
WCNCC allowed to Archbishop Metropolitan of Province of St. Christopher, Msgr. Leonardo Beg to continue the process of negotiated for intercommunion with Russian Orthodox Church Abroad.
Every Arch/bishop submitted a report about situation churches, and then, they have discussion about that.
Danas, 16.9.2017. u 10,00 sati Sabor je započeo s radom. Za novog PATRIJARHA izabran je AUGUSTIN BAČINSKY, dosadašnji generalni tajnik WCNCC i nadbiskup metropolita Starokatoličke crkve u Slovačkoj. Za novog generalnog tajnika WCNCC izabran je LEONARDO BEG. Također, na Saboru je donesena odluka o kanonskoj uspostavi dvije nove autokefalne Provincije: Sv. Mihaela za Rusiju i Sv. Kristofora (nekoliko zemalja), te je Patrijarh podjelio nadbiskupima tih dviju provincija titulu metropolite. Koncil je također donio odluku da su sveti redovi podjeljeni u Utrechtskoj uniji nakon 23.11.2016. upitne valjanosti. Naime, tog datuma u Utrechtsku uniju primljena je Švedska crkva s ženom nadbiskupom. Iz tog razloga, Koncil je donio odluku da više ne prepoznaje apostolsku sukcesiju u Utrechtskoj uniji zbog krucijalne ZABLUDE U VJERI s argumentima:
- u svetom Pismu ne nalazimo primjer da je žena bila biskup;
- u crkvenoj Tradiciji ne nalazimo primjer da je žena bila biskup;
- u prvih sedam Sabora Crkve ne nalazimo primjer da je žena bila biskup.
Zaključno: riječ je o neporecivoj ozbiljnoj apostaziji od vjere (Error Fidei) u jednoj od najvažnijih stvari za život Crkve, i zbog toga, WCNCC više ne prepoznaje u Utrechtskoj uniji apostolsku sukcesiju. 
WCNCC zadužio je nadbiskupa metropolitu Provincije sv. Kristofora, Msgr. Leonarda Bega, za nastavak pregovora za postizanje interkomunije s Ruskom  Pravoslavnom Crkvom u inozemstvu.
Svi su nad/biskupi podnijeli izvješća o stanju crkava, te su zatim o tome vodili diskusiju.VEDRAN OBUĆINA WAS RECEIVED THE HOLY ORDER OF DIACONATE
VEDRAN OBUĆINA PRIMIO SVETI RED ĐAKONATA


8.9.2017.
By the mercy of Lord, in Fridey September 8. 2017, by the hands of Archbishop Leonardo, the Holy Order of Deaconate was received mr. Vedran Obućina, student of theology and political scientist from Rijeka. He is specialized for the Middle East and the Islamic world. He is the head of the Study Group for Turkey and the Middle East at the Institute for European and Globalization Studies, and visiting lecturer at the Faculty of Philosophy in Rijeka. He is closely study the sitation in Iran, speaks and teaches Persian language.  Autor of the book "Political System of the Islamic Republic of Iran" in the publication of the Faculty of Political Science...
Milošću Božjom, u petak 8. rujna 2017. godine, po rukama nadbiskupa Leonarda, sveti red đakonata primio je Vedran Obućina, student teologije i politolog iz Rijeke, specijaliziran za Bliski istok i islamski svijet. Pročelnik je Studijske grupe za Tursku i Bliski istok u Institutu za europske i globalizacijske studije. Gostujući je predavač na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Usko se bavi Iranom, govori i predaje perzijski jezik, autor knjige ''Politički sustav Islamske republike Iran'' u nakladi Fakulteta političkih znanosti... 


PREPARATION FOR OLD CATHOLIC CHURCH COUNCIL OF WCNCC IN NITRA ARE IN PROCCES 
U TIJEKU SU PRIPREME ZA STAROKATOLIČKI CRKVENI SABOR WCNCC U NITRI   


28.8.2017.
The Orthodox Old Catholic Arch/bishop of WCNCC are in preparation for Church Council in Nitra (Slovakia, 15-17th September 2017). The Arch/bishops sending his proposals who they will discuss. The major thing will be election of Patriarch and also creating a new Church Provinces. Also, one of subject will be discuss about intercomunion with one of Orthodox Church, etc. 
Ortodoksno starokatolički nad/biskupi WCNCC su u pripremi za crkveni Sabor koji će se održati u Nitri (Slovačka, 15.-17. IX. 2017). Nad/biskupi šalju svoje prijedloge o kojima će se tamo diskutirati. Osnovna točka biti će izabranje novog Patrijarha kao i kanonsko ustanovljenje novih crkvenih provincija. Također, jedna od tema biti će diskusija o interkomuniji s jednom od Pravoslavnih Crkava, itd. 
GEORGIA SUGG-PIERRY - VON SENFNER, WAS LEAVE THIS WORLD 
PREMINULA JE GEORGIA SUGG-PIERRY ROĐ. VON SENFNER


27.8.2017.
On Sunday, August 27. 2017. Georgia Sugg-Pierry, maiden surname Von Senfner, was leave this world, by the will of God, at age of 79. We pray Lord to receive her into His heavenly Kingdom, where eternal light will shines upon her. She is in the peace of God.
U nedjelju 27.8.2017. preminula je Georgia Sugg-Pierry rođ. Von Senfner, u 79. godini života. Molimo Svemogućega da ju primi u svoje nebesko Kraljevstvo. Pokoj vječni daruj joj Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila joj. Počivala u miru Božjem! PROF. DR. Fr. MARIJAN JURČEVIĆ HAS LEFT THIS WORLD
PROF. DR. O. MARIJAN JURČEVIĆ NAPUSTIO JE OVAJ SVIJET  
Prof. Dr. O. Marijan Jurčević - In Memoriam

2.8.2017.
The great Catholic theologian and philosopher, dominican Prof. Dr. Fr. Marijan Jurčević was day on July 31 in his 78. years of life. He was excellent Professor, but more important excellent human being. We recomanded him to the merceful Lord. 
Veliki katolički teolog i filozof, dominikanac Prof. Dr. O. Marijan Jurčević, preminuo je 31. VII u 78. godini života. Bio je izvrstan profesor, ali još važnije od toga, bio je izuzetno ljudsko biće. Preporučamo ga milosti Svemogućega Boga. 

WE PRAY FOR NEW SPIRITUAL VOCATIONS 
MOLIMO ZA NOVA DUHOVNA ZVANJA 

1.8.2017.
Without the courageous people who feel the call from God, the Church of Christ can not continue its mission in the World. We pray to the Almighty God to give us a priest who will be able to pronounce thruly will of God. May our prayers be directed to all of God Saints for this intention. 
Bez odvažnih ljudi koji Božji poziv osjete ali i žele ostvariti, Crkva Kristova ne može nastaviti svoju misiju u svijetu. Molimo Svemogućega Boga da nam podari svećenike po svojem srcu. Neka naše molitve budu upućene svecima Božjim po ovoj nakani duhovnih zvanja. WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES: 15-17th September 2017 in Nitra (Slovakia) 
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA: 15-17.09.2017 u Nitri (Slovačka)  
                                                                                                        SEDE
                                                                                                        VACANTE

28.7.2017.
World Council of National Catholic Churches will be held 15-17th September 2017 in Nitra.


15th September 2017 Arch/bishops arriving
16th September 2017 Council meeting
17th September 2017 Holy Mass

Program:
 Opening by Vicar general
▪ Election of scrutators, reporter and verifier
▪ Program acceptance
▪ Controlling decisions
▪ Vicar general Report in position of Patriarch representant
▪ Arch/bishop´s reports about their churches
▪ Requirements, discussion and suggestions
▪ Acceptation of declaration and reglements, metropolitans and statute of observers
▪ Establishment of the new Church Provinces
▪ Patriarch election
▪ Conclusion

Dear brother and sisters, please pray with the intent that the Holy Spirit offers us Patriarchs suitable for our time.NEW CLERICS CANDIDATES FOR OUR CHURCH PROVINCE
NOVI KLERIČKI KANDIDATI ZA NAŠU CRKVENU PROVINCIJU

15.7.2017.
In June and July Archbishop was speak with few new cleric candidates for our Church Province, and between this he decide to receive three for official clerics candidates. We pray to the Almighty God to bring us new and responsible Priests for growing Church of Jesus Christ! 

Tijekom lipnja i srpnja nadbiskup je razgovarao s nekoliko novih kleričkih kandidata za našu crkvenu provinciju, i između njih odlučio je izabrati trojicu za službene kleričke kandidate. Molimo Svemogućega Boga da nam dade nove i odgovorne svećenike za rast Crkve Kristove!METROPOLITAN COUNCIL IN NITRA (SLOVAKIA)
SAZIV MOTROPOLITANSKOG KONCILA U NITRI (SLOVAČKA)  

25.6.2017.
General secretary of World Comunion of National Catholic Churches (WCNCC), Msgr. Dr. Augustin Bačinsky, Archbishop-metropolitan of the Old Catholic Church in Slovakia, convened the Metropolitan Council which will be held on July 2, 2017. in Nitra (Slovakia). Among other points of the agenda are the demands of some Old Catholic churches for joining the community of traditional (Orthodox) Old Catholic churches, as well as preparation for the WCNCC Council. May the Lord Presence make the Synod successful and fruitful.


Generalni tajnik Međunarodne unije narodnih starokatoličkih crkava (WCNCC), Msgr. Dr. Augustin Bačinsky, nadbiskup-metropolita Starokatoličke crkve u Slovačkoj, sazvao je Metropolitanski koncil koji će se održati dana 2.7.2017. godine u Nitri (Slovačka). Između ostalih točaka dnevnog reda ističu se zahtjevi pojedinih Starokatoličkih crkava za priključenje zajednici tradicionalnih (ortodoksnih) starokatoičkih crkava, kao i priprema za Sabor WCNCC-a. Neka Gospodnja prisutnost učini Sinod uspješnim i plodonosnim. MOLIMO ZA ZDRAVLJE FRA NEDILJKA JERKANA  14.06.2017. 
Molimo Gospodina za zdravlje fra Nediljka Jerkana, fratra i svećenika ekumenski i ljudski nastrojenog, pravog svjedoka Evanđelja Kristova i ljubavi Božje. Fra Jerkan nalazi se na oporavku u Riječkoj bolnici, u koju je primljen nakon pojavljivanja ozbiljnijih zdravstvenih teškoća. Neka mu Bog bude blizu u trenucima njegove bolesti i oporavka.INFORMATION FOR CLERICS CANDIDATES FROM EU COUNTRIES 

June 11,  2017
All cleric candidates from EU countries who have applied to join to the Old Catholic province of St. Christopher, we kindly ask to be patient. We need some time to check and process the documents of your application.
Thank you for your understanding. ZAHVALA PREUZVIŠENOM MSGR. ANTI NIKOLIĆU NA LITURGIJSKOJ ODJEĆI 24.5.2017.
Njegovoj preuzvišenoj ekselenciji, biskupu msgr. Anti Nikoliću, iskreno zahvaljujemo na donaciji liturgijske odjeće koju je uputio iz Kanade. Neka ova odjeća u službi Svete Crkve bude na nezalaznu slavu Božju. 
MLADA MISA DR. SC. DON RINALDA MUZGE 16.5.2017.
U nedjelju 14.05.2017. u crkvi Djevice Marije pomoćnice u Ljubljani,  dr. sc. don Rinaldo Muzga, milošću Božjom slavio je svoju prvu ''Mladu'' Misu. Dr. sc. don Ivica Križ kao izaslanik arhibiskupa i član templarskog reda, pročitao je pismo čestitke kojeg je arhibiskup starokatoličke provincije sv. Kristofora uputio svećeniku Rinaldu i vjernicima u Sloveniji. Mladu Misu dodatno je uveličala vokalno-instrumentalna skupina sv. Mihovila koju je don Rinaldu omogućio rimokatolički župnik, pri čemu se ekumenizam na svećeničkoj razini sasvim pozitivno prezentirao. Mladu Misu popratila je i Radiotelevizija Slovenije a prisustvovali su i predstavnici templarskog reda, romskih udruga itd. Don Rinaldo dobio je od vjernika na poklon prijenosni oltar koji će mu biti od velike pomoći u pastoralnoj djelatnosti. Neka dr. sc. don Rinalda prati blagodat Božja, ona koja ga je pozvala na ovu svetu službu i koja će ga dalje voditi na hvalu slave Gospodnje!
Radio Slovenija (od 43 min) http://4d.rtvslo.si/arhiv/nase-poti/174471611
RTV Slovenija (od 10,40 min) http://4d.rtvslo.si/arhiv/romska-oddaja/174472327
OBAVIJEST O ISPITU 

10.5.2017.
Svi pristupnici za ispit iz starokatolicizma, ukoliko žele polagati ispit u ovom roku, neka izvrše svoju prijavu najkasnije s datumom 20. 5., ili će ispit polagati u jesenskom roku. 

USKRSNA ČESTITKA PATRIJARHA SRPSKOG IRINEJA PRAVOSLAVNO STAROKATOLIČKOM GENERALNOM VIKARIJATU SV. METODA SRBIJE

19.4.2017.
USKRSNA PORUKA ARHIBISKUPA 

9.4.2017.

Sretan Uskrs i pravoslavnoj braći koja Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru, 
koji se ove godine preklapa s gregorijanskim - 16.04.2017. 

ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!ODRŽANA MISA ZADUŠNICA ZA DON IVANA GRUBIŠIĆA 8.4.2017.
Arhibiskup Leonardo održao je sv. Misu zadušnicu za velikog čovjeka koji je napustio ovaj svijet - don Ivana Grubišića - istaknuvši između ostalog da će ono o čemu je don Ivan Govorio i što je pokušavao provesti u djelo tek pokazati svoju utemeljenost i veličinu. Sjeme je zasijano i neka raste blagoslovom Božjim. 


DON RINALDO MUZGA - NOVI DOKTOR ZNANOSTI 

3.4.2017.
Don Rinaldo Muzga obranio je na Hampden State University ME in United States doktorsku diseretaciju ''Crisis of Sinti – Gypsy ethnic Identity'' te stekao naziv doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja sociologije, grane etnički studiji. Disertaciju će objaviti i Cambridge Scholars Publishers, UK. Mentori dr. sc. Rinalda bili su pored ostalih i najbolji svjetski znalci raznih običaja etnologije, antropologije i migracijskih skupina: prof. dr. sc. Elena Marushiakova i prof. dr. sc.  Veselin Popov, s Bugarskog Sveučilišta. Od srca čestitamo dr. sc. Rinaldu na postignutim rezultatima sa željom plodnih naučnih doprinosa u budućnosti!


ČESTITKE NOVIM BOGOSLOVIMA PROVINCIJE SV. KRISTOFORA   

29.3.2017.
Dragi bogoslovi Ortodoksne starokatoličke provincije sv. Kristofora po zemljama naše Provincije! Čestitamo vam i želimo sreću, ustrajnost i uspjeh na tom svetom izabranju i putu. Dao Bog da ostvarite duhovni poziv koji se na poseban način pokazuje u primitku svetog reda i poslanju na njivu Božju. Na tom putu čekaju vas i iskušenja, ona su tu da vas jačaju i učvršćuju u vašem pozivu.  Budite ustrajni i ponosni, čvrsti na putu Crkve, da Crkva u vama dobije marljive službenike i poštene ljude koji će znati odgovoriti znakovima vremena, na dobro i rast Kraljevstva Božjega. 

Primite naše iskrene blagoslove, u ime + Oca, i + Sina i + Duha Svetoga!
+ Arhibiskup LEONARDO, Δσποτα PREMINUO DR. DON IVAN GRUBIŠIĆ - VELIKI


19.3.2017.

U nedjelju 19.3.2017. godine preminuo je svećenik dr. don Ivan Grubišić rođ. 1936. godine u Dicimu Donjem. Za rimskokatoličkog svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 1961. u Splitu. Don Ivan bio je uistinu veliki svećenik, promotor reevangelizacijskih sržnih promjena koje je posvjedočio vlastitim svjedočanstvom života zbog čega je postradao čak i od svojih pretpostavljenih. Ostat će zapamćen kao svjetao lik u provođenju smjernica ''za čovjeka'', odnosno ''za čovjeka nadasve''. Kao takav biti će daljnja inspiracija za mnoge. Sada gleda licem u lice Onoga za čiji se nauk kroz život žrtvovao! 

ODRŽANA MISA ZADUŠNICA ZA MARIJU JEŽ ROĐENU VON SENFNER  

18.3.2017.
U subotu 18.3.2017. nadbiskup Beg održao je misu zadušnicu za Mariju Jež rođ. Von Senfner, koja je preminula 6.10.2016. godine u svojoj 89. godini života. Neka joj nebeski Otac bude vječno svjetlo, radost i mir. Njenim najbližim i tugujućim želimo utjehu Duha Svetoga. 

MOLIMO ZA IZBOR NOVOG STAROKATOLIČKOG PATRIJARHA 

16.3.2017.
Starokatolički patrijarh Antonio Raposo 15. VIII. 2016. godine zbog zdravstvenih se razloga povukao sa službe starokatoličkog patrijarha. Od tada traje sede vacante patrijaršijskog trona. Ove godine u desetom mjesecu planiran je izbor novog patrijarha koji će se izabrati između starokatoličkih arhi/biskupa na Saboru međunarodne unije narodnih starokatoličkih crkava. Molimo vjernike da svakodnevno mole s nakanom da nam Sveti Duh providi patrijarha prikladnog za naše vrijeme. 
INFORMATION FOR CLERICS CANDIDATES FROM EU COUNTRIES 

March 12, 2017
All cleric candidates from EU countries who have applied to join to the Old Catholic province of St. Christopher, we kindly ask to be patient. We need some time to check and process the documents of your application.
Thank you for your understanding. OBAVIJEST O SAKRAMENTU ŽENIDBE 

28.2.2017
Osobe koje su sklopile ženidbu u jednoj od crkava, te su se u međuvremenu civilno rastale, ne mogu kod nas sklapati sakramenat ženidbe dok traje postupak o proglašenju nevaljanosti ženidbe. Ukoliko se ne proglasi nevaljanost ženidbe u prethodnoj crkvi (Rimokatolička itd.) neće se moći sklopiti sakrament crkvene ženidbe ni u nas. Zaobilaženje legalnih procedura ne može se uzeti kao valjan razlog prelaska, stoga se zbog takvih razloga prelaz ni ne može ostvariti. UTEMELJEN STAROKATOLIČKI GENERALNI VIKARIJAT SV. KRISTOFORA ZA SLOVENIJU - SVETI KRIŠTOF - ZAVETNIK SKC GENERALNEGA VIKARIATA ZA SLOVENIJO

21.2.2017
Milošću Božjom, dana 21.2.2017. godine starokatolički nadbiskup provincije sv. Kristofora, msgr. Leonardo Beg, izdao je dekret o utemeljenju Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Kristofora za Sloveniju te 22.2.2017. imenovao don Rinalda Muzgu voditeljem kancelarije generalnog vikarijata za Sloveniju. Božje sjeme obnove starokatolicizma koji se postavlja na zdravim temeljima crkvene tradicije i vjernosti svetom Pismu, daje svoga ploda. Neka Svemogući i dalje svojim blagoslovom prati rast i razvoj Crkve Kristove. SUSRET NADBISKUPA S BOGOSLOVNIM KANDIDATIMA   

12.2.2017
U nedjelju 12.2. nadbiskup se u Senju susreo sa petoricom zainteresiranih kandidata za svete redove. Istaknuo je da ostvarenje svetog reda predstavlja sveti cilj svakog kandidata koji osjeti Božji poziv, te da taj cilj pretpostavlja žrtvu, odricanje i ustrajnost, bilo da se radi o studiju teoloških i filozofskih predmeta koji su potrebiti za ostvarenje ovog poziva, bilo da se radi o potrebi svakodnevnog svjedočenja Božje nazočnosti u ovom svijetu. Istaknuo je: ''Kušnje i dvojbe koje će se pojavljivati u vašim životima, sastavni su dio svakog života, kao putovanje pojedinca u ovom svijetu prema svojoj konačnoj domovini na nebesima. To se putovanje događa u putujućoj Crkvi Kristovoj, po kojoj već sada imamo udjela i u nebeskoj Crkvi, jer su i ova putujuća (trpeća) Crkva i ona nebeska (proslavljena) zapravo ista Crkva''. ZA SVEĆENIKA ZAREĐEN DON RINALDO MUZGA (SUB CONDITIONE)

23.1.2017
Milošću Božjom, dana 21.1.2017. u crkvi sv. Kristofora u Rabu, na sv. Misi ređenja koja je započela u 16 sati, msgr. Beg je za prezbitera (sub conditione) zaredio vlč. Rinalda Muzgu. Ovime starokatolički vjernici u Sloveniji i slovenska manjina u Austriji (Koruška) konačno dobivaju dugo očekivanog svećenika. Don Rinaldu želimo obilje uspjeha na njivi Gospodnjoj, u radosti i ustrajnosti unutar provincije sv. Kristofora.
 

IZMJENA TITULARIJA 

18.1.2017
U skladu s novim dekretom o imenovanju nadbiskupom, s danom 18.1.2017. izmjenjen je dosadašnji titularij dosadašnjeg ordinarija u nadbiskupa crkvene provincije sv. Kristofora (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija). 
MSGR. LEONARDO BEG IMENOVAN STAROKATOLIČKIM NADBISKUPOM  


10.1.2017
Dana 10.1.2017. msgr. Leonardu Begu uručen je dekret metropolite Dr. Augustina Bačinskog datiranog 1.12.2016. a u kojem između ostalog stoji: 

 ...Ljubljeni brate, radosni smo da se crkvena provincija pod Vašom crkvenom jurisdikcijom proširila i na okolne zemlje... Stoga Vam svojim metropolitanskim ovlastima dodjeljujem titulu nadbiskupa...

Neka i ova titula koja je plod velikog truda i zalaganja našeg pastira, bude na rast i daljnji razvoj i izgradnju Tijela Kristova koje je Crkva!NEKA JE SRETAN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU
 Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! 

6.1.2017.
Мир Божји, Христос се роди! - Sretan Božić svima koji ga slave po julijanskom kalendaru, 7. siječnja. 
BISKUPOVO BOŽIĆNO PISMO  


24. 12. 2016.

STANJE NAŠEG DRUŠTVA 


21. 12. 2016.
U božićno-novogodišnjoj čestitci, koju je na adresu preuzvišenog Bega poslao uvaženi Prof. Dr. (kojem nećemo spominjati ime), stoje između ostalog riječi koje zorno prikazuju u kakvom stanju društva se nalazimo, s još dubljim pitanjem, kuda to dalje vodi: 

Temeljna zamka i kušnja – napast – našega svijeta je ova: gospodarska moć i tehnička dostignuća postali su nešto fascinantno. To su danas i ovdje POSTALI NADREĐENI ZAKONI SVAKOJ LJUDSKOJ OSOBI, TO JE PREVLAST EKONOMIJE, FINANCIJA, PROFITA I POHLEPE NAD SVAKIM ČOVJEKOM. ZNAJTE – TO JE MARKSIZAM, SAMO NE VIŠE ONAJ KOMUNISTIČKI VEĆ OVAJ, JOŠ GORI I UŽASNIJI, KRVOPIJSKI, KAPITALISTIČKI. I MNOGI OD VODEĆIH NAZIVAJU SE VJERNICIMA, KRŠĆANIMA, PA ČAK I KATOLICIMA. TO JE KVASAC FARIZEJSKI I SADUCEJSKI. SAMO VIŠE NIJE KVASAC VEĆ NABUJALO TIJESTO. Čuvajmo se te napasti koliko god možemo. I u Oče našu molimo – i ne uvedi nas u napast. Nema tu duše, nema tu srca, nema tu osjećaja, nema tu ljudskosti, a o nekom povjerenju u Boga ne može biti niti govora...PRENOSIMO NEKE OD AKTIVNOSTI ''CitizenGO!''

08.12.2016.
Zaustavljeno proglašenje ''Međunarodnog dana sigurnog pobačaja'' - u rujnu ove godine interesne skupine, njih 430, koje promiču pobačaj pri UN-u poslale su zahtjev za proglašenje ''Međunarodnog dana sigurnog pobačaja'' pri UN-u. Srećom, tu rasprava nije završila. Našu peticiju NE proglašenju Međunarodnog dana pobačaja glavnom tajniku UN-a Ban Ki Moonu potpisalo je više od 170 000 osoba. U peticiji je sudjelovalo nekoliko govornih područja: engleski, francuski, portugalski, ruski, španjolski i hrvatski. Zahvaljujući potpisima mnogih od vas, zaustavljen je zahtjev za proglašenje „Međunarodnog dana sigurnog pobačaja“ pri UN-u. Donositelji odluka pri UN-u zahvaljujući našoj peticiji znali su da ih očekuje neodobravanje velikog djela građana država članica UN-a uključujući i stanovnike Republike Hrvatske. Ujedinjena obitelj Bodanriu - Norveška socijalna služba (Barnevernet) 16. studenoga prošle godine uzela je svo petero djece bračnom paru Ruthi i Mariusu Bodanriu pod optužbom za kršćansku indoktrinaciju. Socijalna služba je djecu (uključujući i tromjesečnu bebu) razdvojila i smjestila u dvije udomiteljske obitelji, a roditeljima su javili kako su se djeca dobro integrirala te da im roditelji ne nedostaju. Peticija Norveškoj socijalnoj službi: Prestanite s religijskim progonom kršćanskih obitelji prikupila je više od 30 000 potpisa osoba iz cijelog svijetai to je donijelo rezultate! Zahvaljujući međunarodnom pritisku Norveška socijalna služba vratila je djecu obitelji Bodanriu u lipnju 2016. godine.

Prekinut progom kardinala Cañizaresa - tijekom propovijedi kardinal Cañizares iznosio je svoja uvjerenja i dobro poznatu kršćansku doktrinu, potvrđenu i u pobudnici Amoris Laetitia (Radost ljubavi) pape Franje koja upozorava kako je „uznemirujuće“ što se ideologije poput one rodne nameću kao jedina misao. Ove kardinalove izjave pokrenule su napad LGBT lobija i Socijalističke radničke stranke Španjolske koja je na vlasti u Valenciji (Španjolska). Kardinal se suočio s optužbama za poticanje na diskriminaciju i mržnju a prijetila mu je i zatvorska kazna zbog izražavanja nauka Crkve i svojih uvjerenja. Više od 200 000 osoba iz različitih zemalja potpisalo je apel za zaštitu prava na slobodu izražavanja i uvjerenja.Optužbe protiv kardinala Cañizaresa su odbačene. Sudac je odbacio optužbe LGBT aktivista uz obrazloženje da u kradinalovoj propovjedi nije bilo poticanja na mržnju.

Zaustavite širenje mržnje prema vjernicima - travnja 2016. na index.hr-u objavljen je članak pod naslovom: „Mrtvaci uživo: Katoličke nekrofilske orgije su najluđi show na HRT-u“. Članak je bio komentar koji se odnosio na dolazak tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića, hrvatskog kapucina, u Zagreb. Bio je to jedinstveni događaj koji se uklapao u nedavno završenu Godinu milosrđa i 130. obljetnicu rođenja toga hrvatskog sveca. Naslov članka kao i sadržaj teksta predstavljali su izravnu povredu dostojanstva i ponižavanje građana RH koji su iz vjerskih ili bilo kojih drugih uvjerenja prisustvovali programu održanom prigodom dolaska tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagreb, osobno ili prateći ga putem HRT-a. Osim toga, naslov i sadržaj članka vrijeđali su i omalovažavali moralne osjećaje građana na temelju njihova vjerskog opredjeljenja.
Peticija Zaustavite Indexovo širenje mržnje prema vjernicima! omogućila je slanje 24 000 prigovora na širenje diskriminacije i mržnje na temelju vjerskog opredjeljenja pučkoj pravobraniteljici i Agenciji za elektroničke medije. Prvi put omogućila je velikom broju građana da izraze svoje nezadovoljstvo zbog  širenja mržnje, vrijeđanja ponižavanje građana RH te dvostrukih kriterija hrvatskih institucija.

Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s down-ovim sindromom - Peticiju Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s Down-ovim sindromompokrenula je jedna od korisnica CitizenGO stranice. Zahvaljujući ovoj peticijiviše od 54 000 osoba upoznato je kako u hrvatskom zakonodavstvu ne postoji pravilnik po kojem bi dijete s Downovim sindromom dobilo invalidninu. Djeca s Downovim sindromom invalidninu dobivaju prema uredbi koja je jednaka za svu djecu s poteškoćama. Zbog toga za invalidninu nije odlučujuće postojanje dijagnoze, već posljedice oštećenja na funkcioniranje djeteta. Novčana naknada, koju mnoga djeca s Downovim sindromom ne dobivaju, jedan je od načina na koji društvo može poboljšati život osobama s Downovim sindromom. Nadamo se kako ćemo ovom peticijom u budućnosti napraviti i mnogo više od toga: potaknuti konkretne promjene u  dosadašnjem sustavu za brigu o osobama s Downovim sindromom i zapošljavanje većeg broja stručnjaka koji bi omogućio postizanje njihovog punog potencijala u postajanju aktivnim i punopravnim članovima našeg društva.RAST CRKVE KRISTOVE - RINALDO MUZGA PRIMIO SV. RED ĐAKONATA (SUB CONDITIONE)
07.12.2016.  
Milošću Božjom, dana 07.12.2016., u crkvi sv. Kristofora, po rukama biskupa Leonarda, polaganjem ruku i posvetnom molitvom sveti red đakonta (sub conditione) primio je Rinaldo Muzga, mag. theol., rođen 12.11.1961. u Jesenicama, Republika Slovenija. Rimokatolički bogoslovni fakultet (studij u Rijeci) završio je 02.10.1989. Doktorand je sociologije na Univerzi u Ljubljani. Đakon Rinaldo svoje će pastoralno poslanje vršiti u Sloveniji, gdje će u suradnji s biskupom izgrađivati daljnji napredak Starokatoličke Crkve Kristove.
Zahvaljujemo Bogu na ovom duhovnom pozivu za rad u njivi Gospodnjoj, na obnovu, spasenje i život duša. OSTAVKA PATRIJARHA RAPOSA, ŠIRENJE CRKVENE PROVINCIJE SV. METODA NA RUSIJU I NAJAVA PREUSTROJA PROVINCIJE U 2017. GODINI

29.11.2016.
U Lisabonu (Mafra-Portugal) je od 23. do 24. 11. 2016. održana konferencija Svjetskog vijeća narodnih (staro)katoličkih crkava, obzirom da je Patrijarh Antonio Raposo 15. VIII. 2016. podnio ostavku na mjesto Patrijarha zbog zdravstvenih razloga. Konferenciju je otvorio i vodio nadbiskup Augustin Bačinsky.
Na konferenciji je bilo riječi o prihvaćanju Evangeličke luteranske crkve A.V. iz Rusije u Svjetsko vijeće narodnih (staro)katoličkih crkava. Naime, biskupi Evangeličke luteranske crkve prihvatili su izjavu vjere te su ređeni sub conditione od strane nadbiskupa Augustina Bačinskog i starokatoličkih biskupa. Naziv crkve nije još moguće promijeniti zbog zakonskih okvira, stoga za sada ostaje naziv Evangelička luteranska crkva iako je riječ zapravo o Starokatoličkoj crkvi Rusije koja je sada postala dijelom crkvene provincije sv. Metoda.
Što se tiče izbora novog Patrijarha, konferencija Svjetskog vijeća narodnih (staro)katoličkih crkava biti će sazvana u Moskvi tijekom 2017. godine kada će se izabrati novog Patrijarha ali i uvesti preustroj crkvene provincije sv. Metoda na više zasebnih crkvenih provincija koje će biti u međusobnoj interkomuniji. 
ĐAKONSKO REĐENJE I NOVE INKARDINACIJE 

28.11.2016.
Plodonosni darovi Svetoga Duha očitovani u novim službenicima na njivi Gospodnjoj,  nenadomjestivi su dar za rast Crkve Kristove. To je pokazatelj plodnosti Crkve koja raste i razvija se na službu Svevišnjem! Pratimo molitvama sva ova osobita događanja na područjima jurisdikcije Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda.ODRŽANA SV. MISA ZADUŠNICA ZA POKOJNOG DON GOJKA KOLOBARIĆA 

13.11.2016.

Biskup dr. Leonardo Beg održao je 13.11.2016. u 17,00 sati, u crkvi sv. Kristofora u Rabu, sv. Misu zadušnicu za pokojnog svećenika Starokatoličkog generalnog vikarijata don Gojka Kolobarića. U propovjedi je između ostalog istaknuo ''kako mu je još pri očima radost Gojkova pogleda koji se zrcalio srećom i ispunjenjem nakon što je zaređen za svećenika, ostvarujući, kako se pokazalo, posljednju veliku želju našega brata...''  Gospodin, Spasitelj i Otkupitelj bio mu vječna nagrada. 
IN MEMORIAM – DON GOJKO KOLOBARIĆ (12. XI. 1952. - 05. XI. 2016.)08.11.2016.
Tužna srca primili smo vijest o iznenadnom preminuću don Gojka Kolobarića, svećenika Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju. Milost je Božja htjela da primi sveti svećenički red dana 11.09.2016., čime je ostvario svoju veliku životnu želju. Sada gleda licem u lice Gospodina kojega je kao svećenik navješćivao i slavio svete sakramente Crkve. Pogrebni obredi i sv. Misa zadušnica obavit će se u skladu s voljom njegove rodbine kojoj izražavamo iskrenu sućut. 
Pokoj vječni daruj mu Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila mu. Počivao u miru Božjem. 
SGVSM

OBAVIJEST BRAĆI SVEĆENICIMA I ĐAKONIMA IZ DRUGIH KRŠĆANSKIH DENOMINACIJA  

07.11.2016.
Dragoj braći, svećenicima i đakonima drugih kršćanskih denominacija koji su izrazili svoju želju za priključenje ovom Generalnom vikarijatu ili njegovim sastavnim kanonskim dijelovima, zahvaljujemo na povjerenju. Pri tome podcrtavamo da klerik koji traži kanonski prijem treba, pored ostalih traženih dokumenata, dostaviti i dokument o kanonskom otpustu (ekskardinaciji) i razlogu tog otpusta. Sveti redovi primljeni u Starokatoličkoj, Pravoslavnoj, Grkokatoličkoj i Rimokatoličkoj crkvi uzimaju se za valjane po sebi, dok će za svete redove primljene u ostalim denominacijama biskup Leonardo Beg izvršiti ređenje sub conditione conferantur - reordinatio. Sva ređenja vrše se po Rimskom pontifikalu.
Nota bene -  oni koji su ranije pripadali  zajednicama u kojima je bila dopuštena protubožanska i protucrkvena praksa blagoslova istospolnih parova te dopuštanje abortusa (osim pod uvjetom kada je ugrožen život majke ravnajući se po načelu ordo caritatis)  i ostalih nedopuštenih stvari,  moraju biskupu pisati molbu za oprost, čije je prihvaćanje od strane biskupa preduvjet molbi za inkardinaciju. VIJEST O ĐAKONSKOM I PREZBITERSKOM REĐENJU PRENIJETA I NA RUSKOM PORTALU ''CREDO.RU'' 27.10.2016.
Pastoralne djelatnosti i razvoj Vikarijata rado se prate i prenose. U tom smislu prenijeto je i sveto đakonsko i prezbitersko ređenje na ruskom portalu ''credo.ru''. 

https://www.portal-credo.ru/
https://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=122680MILOSRĐEM BOŽJIM ZAREĐEN JE ILIJA SUBOTIĆ ZA ĐAKONA I BORIVOJE SUBOTIĆ ZA SVEĆENIKA  

22.10.2016.
Milosrđem Svemogućega Boga, dana 22.10. s početkom u 12,00 sati, u kršćanskom centru Dobrog Pastira, na svetoj Misi ređenja, otac biskup Leonardo Beg podijelio je sveti red đakonata Iliji Subotiću i sveti red prezbiterata Dr. Borivoju Subotiću. Bila im plodna sveta služba, obilovali duhom Božje ljubavi na širenju njive Božje. Zahvaljujemo biskupu Dr. Jasminu Miliću što nam je dao sakralni prostor na raspolaganje za podjelu svetih redova i pomogao u organiziranju istog.

PROMOVIRANA KNJIGA ''IZLIJEČENJE ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE VJEROM OSIM LIJEKOVIMA - DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA'' 22.10.2016.
Mons. Dr. Leonardo Beg je u subotu 22.10.2016. u 11,00 sati u kršćanskom centru Dobrog Pastira (Osijek)  imao promociju svoje knjige naziva ''Izliječenje depresije i anksioznosti vjerom osim lijekovima - duhovnost i psihijatrija''. Naglasio je kako je u današnje vrijeme pandemija ovih poremećaja te da oni ne štede nikoga. Ubrzani način života i tempo naprosto stvaraju takve stresove/traume koje vrlo često odgovore u vidu ovih poremećaja. Uzdanje u Boga na način koji knjiga sugerira, put je izlaska iz tih poremećaja. Predgovor knjizi napisao je renomirani psihijatar Prof. Dr. Miro Jakovljević a osvrt na knjigu Doc. Dr. Jasmin Milić, biskup P.R.K.C.NAJAVA ĐAKONSKOG I SVEĆENIČKOG REĐENJA 

17.10.2016.
Milošću Božjom, u Osijeku će u subotu 22.10.2016. godine s početkom u 12,00 sati započeti sv. Misa ređenja u kapeli Tvrđe, Franje Markovića 7, gdje će biskup Leonardo podijeliti sveti red đakonata i prezbiterata. 

NOVA KNJIGA MONS. LEONARDA BEGA 

14.10.2016.
Izašla je nova knjiga mons. Leonarda Bega naziva ''Izliječenje depresije i anksioznosti vjerom osim lijekovima - duhovnost i psihijatrija''. Promocija knjige održati će se u Osijeku u subotu 22.10.2016. u 11,00 sati na Teološkom učilištu ''Mihael Starin'', Franje Markovića 7. IN MEMORIAM - MARIJA JEŽ ROĐENA VON SENFNER08.10.2016.
Pokoj vječni daruj joj Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila joj. Počivala u miru Božjem! Sv. Misu zadušnicu održao je i Msgr. Beg u crkvi sv. Kristofora u Rabu.
ODRŽAN KONZULTORIJ STAROKATOLIČKOG GENERALNOG VIKARIJATA

07.10.2016.
Konzultorij Starokatoličkog generalnog Vikarijata, na svojem je izvanrednom sastanku održanom 06.10.2016. u Rabu (djelomice i preko video linka) raspravljao o dvije točke dnevnog reda:
- O eventualnoj posudbi nekih starokatoličkih klerika na godinu dana rimskokatoličkom biskupu germanskog govornog područja, zbog njegove velike potrebitosti uslijed znatnog nedostatka svećenstva. O tome će se u daljnjem razdoblju još razgovarati;
- O neukusnom tonu jednog rimskokatoličkog svećenika (kapelana Njegove Svetosti) prema starokatolicizmu. Isti disonantan ton taj je svećenik i ranije koristio, a zbog ponavljanja svojih verbalnih eskapada zamoljen je njegov matični Ordinarijat da se pokuša djelovati na zaustavljanje takvih neevanđeoskih i nehumanih aktivnosti. 
VLČ. GOJKO KOLOBARIĆ ZAREĐEN ZA SVEĆENIKA 

12.09.2016.
Milošću Božjom, u nedjelju 11. IX 2016., nakon perioda prokušanosti, u crkvi sv. Kristofora u Rabu, biskup Leonardo Beg na sv. Misi ređenja koja je započela u 16,00 sati, za prezbitera je zaredio đakona Gojka Kolobarića, rođenog  12. XI 1952. u Kočerinu od oca Ante Kolobarića i majke Blagice, r. Kvesić. Bio je đakon kotorske biskupije, zaređen na o. Gospe od Škrpjela 15. VIII  1984. od mons. Ive Gugića. Veliki dio života proveo je kao gimnazijski profesor njemačkog jezika i religije u Austriji.  Neka Svemogući Bog - čiji je poziv čitavog života osjećao – bude vazda vidljiv po djelovanju velečasnog Gojka, na spasenje duša i rast Svete Crkve. ''Velečasni Gojko, budi ponosan na ono što jesi, budi ponosan što si postao svećenikom, budi ponosan na sve dobro koje će duše po tebi primiti na njivi Božjoj'' bile su neke od riječi propovijedi oca biskupa.  Ovime se ostvaruje svećeničko ređenje najavljeno 10. VI 2015. na stranicama ovog Generalnog vikarijata.
ODGOVOR NA NEKE PISMENE UPITE 

31.08.2016.
Glede nekih sličnih pismenih upita, Generalni vikarijat odgovara kako slijedi: Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda obuhvaća jurisdikciju: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija (riječ je dakle o fiksnoj jurisdikciji – izvan tih granica jurisdikciju imaju drugi biskupi). Ta se jurisdikcija vrši prvenstveno preko biskupa ordinarija te supsidijarno preko crkvenih tijela u tim matičnim zemljama. Proces kleričkog priključenja ovom Vikarijatu pretpostavlja završen teološki studij i duhovnu formaciju, zatim davanje pozitivnog mišljenja o kandidatu i na kraju prihvaćanje tog mišljenja od strane biskupa ordinarija. Pitanje biskupskih konsekracija usko je vezano uz život Crkve, što znači da o biskupskoj konsekraciji odlučuje u prvom stupnju Crkva određene zemlje koja na svojoj Sinodi izabire kandidata te šalje molbu za konsekraciju Svetom Sinodu biskupa (metropolitanskom koncilu u Nitri - Slovačka). Tek ukoliko se Sinod biskupa složi može se izvršiti konsekracija. Prije konsekracije se na sv. Misi ređenja čita kanonski dokument o biskupskom izabranju. Prema tome, samo izabranje na razini domaće Crkve ne znači i konsekraciju. Na ovakav se način postiže urednost crkvene jurisdikcije i zdravi život Svete Crkve.NAJAVA SVEĆENIČKOG REĐENJA 

18.08.2016.
U Rabu će dana 11.09.2016. godine s početkom u 16,00 sati započeti sv. Misa ređenja u crkvi sv. Kristofora (gradski lapidarij) gdje će po rukama biskupa Leonarda đakonu biti podjeljen sveti red prezbiterata. 

DRAGI VELEČASNI FRA JACQUES HAMEL, UĐI U RADOST GOSPODARA SVOGA 


27.07.2016.
Jučer, 26.07. dvojica su muškaraca naoružana noževima upali na Svetu Misu u crkvi u Francuskom gradu Saint-Etienne-du-Rouvaray i ubili svećenika prerezavši mu grlo. Kraća talačka kriza zaustavljena je policijskom intervencijom. Izvikujući islamističke parole, kako navode pojedini francuski mediji, dvojica muškaraca upali su u crkvu za vrijeme Svete Mise i uzeli petero talaca. Oca Hamela natjerali su da klekne. ''Htio se braniti a onda se dogodila tragedija. Snimali su se, oko oltara izvodili nešto poput propovijedi, ali na arapskom. Bio je to horor'' ispričala je časna, jedna od pet taoca.  Odgovornost za napad preuzela je samozvana Islamska država. IS je već govorio o obvezi njegovih boraca da napadaju kršćanske crkve, svećenike i mučenike. 
Ovo je prvi takav događaj u Europi: "Pobjeda dolazi samo po milosti višnjeg Allaha i pomoću svih raspoloživih sredstava, od kuhinjskog noža do drugih oštrih predmeta.''
Mjesni nadbiskup, Mons. Dominique Lebrun izrazio je: ''Vapijem Bogu sa svim ljudima dobre volje. Pozvao bih nevjernike da se pridruže tom vapaju.'' Nadbiskup Lebrun vraća se u Francusku sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu. ''Ostavljam za sobom na stotine mladih koji su istinska budućnost čovječanstva. Molim ih da ne popuste nasilju te da postanu apostoli civilizacije ljubavi'' – rekao je nadbiskup.

Otac Hamel rođen je 1930 godine. Za svećenika je zaređen 1958. godine a 2008. slavio je zlatni jubilej svećeništva. Župljani njegove župe o njemu imaju samo riječi hvale opisujući ga kao jednostavnu i skromnu osobu. Kad su ga upitali želi li u mirovinu, budući da je na nju imao pravo kad je navršio 75 godina, odgovorio je: ''Jeste li ikad vidjeli umirovljenog svećenika. Radit ću do posljednjeg daha.''

Ovdje se možete upisati u knjigu žalosti, koja će biti predana obitelji i biskupu Normandije u kojoj je fra Hamel bio na službi:

Vjernike pozivamo da se pridruže pozivu biskupske konferencije Francuske na post i molitvu 29.07. za mir u Francuskoj i u svijetu.ČESTITKE NAŠIM BOGOSLOVIMA NA  POLOŽENIM ISPITIMA 

09.07.2016.
Kleričkim kandidatima Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju, koji su u akademskoj godini 2015/2016 uspješno položili ispite na Teološkom učilištu Mihael Starin, od srca čestitamo, želeći im daljnji uspjeh na putu ostvarenja duhovnog poziva. SINOD POLJSKE NARODNE KATOLIČKE CRKVE 

03.06.2016.
Od 18. do 20. 06. održat će se Sinod Poljske narodne katoličke crkve u Varšavi. Na sinodu će okupljeni episkopat također razgovarati o sveukupnoj crkvenoj situaciji diljem starokatoličke crkvene provincije sv. Metoda.OBRANIMO SLOBODU VJERE 

26.05.2016.
Obranimo slobodu vjere #WeAreN2016 International Congress
https://www.youtube.com/watch?v=5_5ElyGMQcY&mkt_tok=eyJpIjoiTmprd09XTm1OVEEwWXpKbCIsInQiOiJtY1pGVGlNaFpmakg0UklSTUZjZ2d6R3JwMk9aaVwvUWRjTUxZNEl6XC85YTBGSEJLQ1NkSmZzSWprcUI2a2JXb05lTDhkUUZoVlVQSXRhQzh1d1hyNmdGUEZlRzhzVXNPdDgwcmgwcHJkVUpZPSJ9
NE MOŽE SE SLUŽITI BOGU NA KRIVI NAČIN 
08.05.2016.
Izražavamo svoje duboko zgražanje nad sumanutom retorikom plasiranom sa propovijedaonice koju je sljedbenik rimskog katolicizma prior dominikanskog samostana o. Luka Prcela za vrijeme propovijedi izrazio glede NDH, napavši predsjednicu Kolindu Grabar – Kitarović zbog njezine izjave da  ''NDH nije bila nezavisna i da je bila zločinačka''. Želimo da svi propovjednici Evanđelja svih Crkava budu dostojni svoje službe i naviještaju riječ Božju a ne političke floskule. Ne može se služiti Paveliću i Isusu Kristu u isto vrijeme. 
STAROKATOLIČKI SVEĆENIK DR. SC. DON IVICA KRIŽ ZAJEDNO S POSLANSTVOM ROTARIJANACA KOD SVETOG OCA


     
       
03.5.2016.
Starokatolički svećenik Dr. sc. don Ivica Križ kao član poslanstva Rotarijanaca iz Hrvatske, posjetio je na općoj izvanrednoj audijenciji Svetog Oca Papu Franju od  28.04. do 1.05.2016. Poslanstvo Rotarijanaca uručilo mu je kip Sv. Franje Asiškog od bronce, akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Velečasni Ivica tom je prilikom uručio Svetom Ocu svoju knjigu te je vodio i određene razgovore s umirovljenim prefektom Kongregacije za biskupe kardinalom Giovanni Battista Re. Ovo je važan korak za daljnje međusobne susrete u Kristovoj ljubavi.

SRETAN  USKRS SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU 

01.5.2016.
Želimo Sretan Uskrs svim pravoslavnim vjernicima koji Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru!     
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ - ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
SJEĆANJE NA TRAGEDIJU KOD TRSTENIKA


     


27.04. 2016.
Poslijepodne 27.04.1962. godine, na morskom putovanju od Lošinja prema Rabu u olujnom nevremenu živote je izgubilo petnaest mladih života, učenika Ekonomske i Pomorske škole u Lošinju,  koji su krenuli kući na Rab za prvomajske praznike. Spasilo se samo troje. Ostalih petnaestoro učenika, zajedno s vlasnikom barke, nestalo je  u olujnom moru. Bili su to: Josip Kuparić iz Kampora, Tomislav Karlić iz Kampora, Marija Mikelić iz Banjola, Ljubica Debelić iz Banjola, Mirjana Keko iz Barbata,  Ljubica Španjol iz Banjola, Tereza Kordić iz Barbata, Nikola Pereza iz Raba, Ivan Španjol iz Banjola, Franjo Blagdan iz Palita, Slavko Španjol iz Banjola, Ante Franelić iz Lopara, Smiljka Travaš iz Barbata, Marija Debelić iz Banjola i Ljubica Mikelić iz Banjola. Istog dana, sat vremena ranije, kod otočića Galuna ispred Stare Baške, u olujnom su nevremenu stradala četiri dječaka i jedan mladić s otoka Krka, čija se barka prevrnula i potopila u moru.
Dana 27.04.2016. godine, položili smo svijeće i održali molitvu kod križa u Boškopinima, a biti će služena i Sveta Misa. 

Pomolimo se:
Svemogući vječni Bože,
petnaestero naših milih 27.04.1962. godine orkansko je nevrijeme otrgnulo od ovoga svijeta.  Molimo te, blagoslovi ih svojom svetom prisutnošću u svojem Kraljevstvu, a nama daruj milost svoje utjehe. Amen.
IMENOVANI GENERALNI VIKARI

  
                                                                                       Arhimandrit Ilarion                 Prečasni Jozo Kljajić

13.4.2016.
U ponedjeljak 11. 4. biskup Leonardo imenovao je prečasnog Jozu Kljajića generalnim vikarom Starokatoličke crkve Bosne i Hercegovine te visokoprepodobnog arhimandrita Ilariona generalnim vikarom Pravoslavno-starokatoličkog generalnog vikarijata sv. metoda za Srbiju. Neka milosrdni Bog dade generalnim vikarima mudrosti i snage u rastu i razvoju Crkve Božje! 

O. ZDENKO KRIŽIĆ IMENOVAN NOVIM RIMSKOKATOLIČKIM GOSPIĆKO-SENJSKIM BISKUPOM

4.4.2016.
Papa Franjo imenovao je gospićko-senjskim biskupom karmelićanina o. Zdenka Križića. U duhu ekumenizma želimo novoimenovanom biskupu plodni rad na njivi Gospodnjoj.

USKRSNA ČESTITKA STAROKATOLIČKOG BISKUPA BEGA  

23.3.2016.
''Uskrsli je Prosvjetitelj i jedini Pastir naš''. 

Sretan Uskrs i svoj pravoslavnoj braći koji Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru, koji se ove godine preklapa s gregorijanskim - 16.04.2017.
     
ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!


RAZGOVOR S POJEDINIM BIVŠIM SVEĆENSTVOM 

4.3.2016.
U petak, 4. 3. ponovno u Rabu, održano je druženje s pojedinim svećenicima koji su bili u službi rimskog katolicizma a zbog određenih razloga napustili su tu službu. Kroz razgovor dotaknute su razne teme i problematike koje su stvorile okvir zbog kojeg se oni sada nalaze u stanju u kojem jesu. Susret je završen u prijateljskom tonu s prigodnom večerom.ZAVRŠEN INFORMATIVNO-DUHOVNI SUSRET S NOVIM KANDIDATIMA ZA DUHOVNA ZVANJA S.G.V.S.M.

24.2.2016.
Od subote 20.2. do srijede 24.2. u Barbatu na Rabu održan je informativno-duhovni susret s novim kandidatima za duhovna zvanja (njih četvoricom). Otac biskup govorio im je o specifičnosti djelovanja Starokatoličkog generalnog vikarijata svetoga Metoda (S.G.V.S.M.) na ovim prostorima i o potrebi da se izgrađuje unutarnja čvrstina duha temeljena na Svetom pismu, kontemplaciji i svetoj Euharistiji. Ta tri temelja istaknuo je kao nezaobilazna u njihovim nastojanjima za koja će budućnost pokazati koliko su plodonosna za rast Crkve. Otvorenošću prema svima s pruženom bratskom rukom valja se kretati prema budućnosti, zagledani u Sina Božjega koji je dao svoj život za sve ljude.  Oni kandidati koji trebaju steći formalno teološko obrazovanje slobodni su ga steći na jednom od teoloških učilišta, pri čemu će naknadno polagati ispite vezane uz poznavanje starokatolicizma. 
VELIKI SUSRET PAPE FRANJE I RUSKOG PATRIJARHA KIRILA 
13.2.2016.
Papa Franjo i ruski pravoslavni patrijarh Kiril susreli su se na Kubi. Poglavari Istočne i Zapadne crkve zagrlili su se po prvi put nakon njihova raskola prije gotovo tisuću godina. Po završetku razgovora nabijenog emocijama, prvog takvog susreta nakon gotovo tisuću godina od crkvenog raskola, poglavari Katoličke crkve i vodeće Pravoslavne crkve izrazili su žaljenje "zbog rana nanijetih sukobima između kršćana u dalekoj ili bliskoj prošlosti". "Svjesni brojnih zapreka koje još treba prevladati, nadamo se da će naš susret pridonijeti obnovi tog jedinstva po volji Božjoj", naglasili su u zajedničkoj izjavi potpisanoj po završetku dvosatnog razgovora u salonu zračne luke u Havani. "Jedinstvo je na dobrom putu. Razmijenili smo mišljenja jasno i bez tabua", komentirao je Jorge Bergoglio novinarima razgovor s Kirilom. "Dvije Crkve mogu surađivati kako bi zaštitile kršćane u cijelom svijetu", rekao je novinarima Kiril. Kako se i očekivalo, dvojica poglavara pozvala su međunarodnu zajednicu da "hitnim akcijama" pomogne kršćanima na Bliskom istoku. "Pozivamo međunarodnu zajednicu na hitne akcije kako bi se spriječilo da kršćani budu protjerani s Bliskog istoka (...) U Siriji i Iraku, nasilje je već odnijelo tisuće života, ostavljajući milijune ljudi bez krova i bez sredstava", stoji u tekstu. "Humanitarna pomoć velikih razmjera neophodna je za narode koji pate i za brojne izbjeglice u susjednim zemljama," kazali su. Kršćani su protjerani zbog rata u Siriji i širenja osvajačke džihadističke skupine Islamske države u regiji. Povijesni susret dvojice poglavara počeo je zagrljajem nakon čega su se više puta poljubili u obraz i kratko razgovarali u salonu u zračnoj luci Jose Marti. "Napokon smo se susreli, mi smo braća", izrazio je zadovoljstvo papa Franjo, dodavši: "Očito je ovo Božja volja". "Sada su stvari jasnije", rekao je pak ruski patrijarh. Nakon trosatnog zaustavljanja na Kubi, 79-godišnji papa Franjo poletio je za Meksiko gdje počinje petodnevni posjet. "To je putovanje puno obećanja koje smo toliko željeli moj brat Kiril, ja sam i Meksikanci", izjavio je papa novinarima u zrakoplovu kojim je putovao do Havane. Riječ je o razgovoru koji je Vatikan pokušavao uzalud organizirati desetljećima, a konačno je pripremljen u najvećoj tajnosti sve do zadnjeg trenutka jer su otpori iz patrijaršije bili veliki. Razlozi su bili nepovjerenje prema Katoličkoj Crkvi, doživljavanoj kao prozelitističkoj te ukrajinska kriza u kojoj su grkokatolici stali uz vladu u Kijevu protiv proruskih separatista, iako je Sveta Stolica izbjegavala otvoreno osuditi politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini. Razgovor su pripremali metropolit Hilarion, ravnatelj za vanjske odnose u Moskovskoj patrijaršiji i švicarski kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Razgovor u četiri oka s Kirilom, bio je prvi susret nekog poglavara Katoličke crkve i patrijarha najmnogoljudnije pravoslavne zemlje među Pravoslavnim crkvama (više od 165 milijuna od 250 milijuna pravoslavnih vjernika) nakon raskola između Rima i Carigrada 1054. godine. Taj raskol između katolika i pravoslavaca bio je skopčan s teološkim, ali i povijesnim razlozima: karolinški Zapad htio je imati utjecaj na čitav kršćanski svijet, a Istok je htio zadržati svoju autonomiju. Nakon presudnog susreta Pavla VI. i Atenagore 1964. u Jeruzalemu, bilo je brojnih susreta i zajedničkih izjava papa i carigradskih patrijarha, koji su teoretski duhovni poglavari pravoslavnog svijeta, ali su izravno nadležni samo za 3,5 milijuna vjernika. Izvor: http//dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/papa-franjo-i-ruski-patrijarh-kiril-sastaju-se-na-kupi---426266.htmlVELIKE RIJEČI VELIKOGA PAPE FRANJE 6.2.2016.
Prenosimo link velikih riječi velikoga Pape Franje iz 2015. godine. Put koji je ovdje izražen ispravan je put: https://www.youtube.com/watch?v=PCTKZkOgzHgPOZIV NA POSVETU ANGLIKANSKE CRKVE U FRANCUSKOJ 

29.1.2016.
Dana 13.8.2016. godine biti će posveta anglikanske crkve sv. Martina u Francuskoj, na koju je pozvan i biskup Starokatoličkog generalnog vikarijaga sv. Metoda za Hrvatsku i regiju. Consecration of St. Martin's Anglican Church, Moussac-sur-Gartempe, near Montmorillon, Saturday, 13th August 2016. Poziv je izraz ekumenskih nastojanja Anglikanske crkve na putu prema jedinstvu kršćanskog svijeta.  BORIS BIBULOVIĆ OBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU
27.1.2016.
Pastor David Bibulović obranio je dana 25.1.2016. godine, na Protestantskom teološkom učilištu ''Mihael Starin'', doktorsku disertaciju. Prvi je ovo obranjeni doktorski rad u programu doktorata praktičnog bogoslovlja (Doctor of Ministry, D.Min) na PTUMS. Rad pod nazivom  Pastoralno dušebrižništvo i savjetovanje – pastor i laik u ulozi dušebrižnika i savjetnika, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Zdravka Šorđana, obranjen je pred tročlanim Povjerenstvom: doc. dr. sc. Jasmin Milić, predsjednik povjerenstva, prof. dr. sc. Zdravko Šorđan, mentor i član povjerenstva i doc. dr. sc. Leonardo Beg, član povjerenstva. najvišom ocjenom, odličan (5).
SRETAN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU
 Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! 

5.1.2016.
Sretan Božić svima koji ga slave po julijanskom kalendaru, 7. siječnja. Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! O PRIMLJENIM PRIJEDLOZIMA ZA CRKVENOM SURADNJOM 

4.1.2016. 
Kroz protekle godine, primili smo nekoliko prijedloga za crkvenom suradnjom sa raznih adresa u svijetu. U vezi s time, potrebno je reći da možemo ulaziti u suradnju samo s onim crkvenim organizacijama koje djeluju unutar urednih crkvenih struktura. Svi prijedlozi upućeni od strane tzv. ''episcopi vagantes'', nipošto se neće uzimati u obzir, obzirom da iza njih ne stoji uredna crkvena organizacija, odnosno hijerarhija i struktura.  Uredne crkvene organizacije su one organizacije koje djeluju po ustaljenim crkvenim pravilima u određenoj tradiciji, te koje svoj kler zakonito izabiru bilo imenovanjem (bula) bilo izabranjem (odluka Svetog Sinoda), ovisno o običaju. Uzevši u obzir prethodno, biskupi koji su posvetili druge biskupe (bez bule ili bez odluke Sinoda), kao i tako posvećeni biskupi, nezakonito su zaređeni te su prema tome iregularni.  Isto tako, oni koji su od takvih nezakonito zaređeni, ne priznajemo im, niti ćemo ubuduće priznati njihovo ređenje (neovisno o eventualnoj valjanosti ili nevaljanosti tih ređenja) te ih s obzirom na učinke smatramo onim što su bili prije. Podrazumijeva se također, da se neće ulaziti u suradnju s onim organizacijama koje su uvele prakse suprotne sv. Pismu i crkvenoj tradiciji.