Theological seminary ''Mihael Starin'' - Teološko učilište ''Mihael Starin'' Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORAPROTESTANTSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE 
''MIHAEL STARIN''
Osijek, Franje Markovića 7
Tel: (031) 210-563; Fax (031) 210 564
E-mail: protestantsko.uciliste@mail.com
Teološko Učilište ''Mihael Starin'' je obrazovna institucija Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj (Reformed episcopal theological school in Croatia).  S dekanom Učilišta dogovoren je i starokatolički program. Stoga će kandidati koji su zainteresirani za starokatoličku teologiju, ili su kandidati za kleričke službe pri Starokatoličkom generalnom vikarijatu, moći, pored ostalih teoloških Učilišta (fakulteta) i na ovom Učilištu steći teološke kvalifikacije kao preduvjet za primitak svetih redova. Ovo Učilište registrirano je kao obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj, pri Ministarstvu Uprave, ono za sada nema akreditaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ali izvodi pojedine akreditirane kolegije od strane akreditiranih teoloških ustanova u SAD. Učilište je povezano s Reformiranim episkopalnim fakultetom u Blue Bell Pa (http://.reseminary.edu/), SAD, akreditiranim od The Commisssion on Accreditation of the Assotiation of Theological Schools in the Unitet States and Canada. Učilište ''Mihael Starin'' u dogovoru s Reformiranim episkopalnim fakultetom izvodi određene kolegije koje Reformirani episkopalni fakultet priznaje. To je prvi korak ka daljnjoj suradnji tih dviju teoloških institucija. Više o tome na internet stranama: http://protestantskouciliste.org/
Osobe koje stječu starokatoličku formaciju kao i starokatolički svećenički kandidati, obvezni su između ostaloga proučiti literaturu:

• Ivica KRIŽ, Povijest Starokatoličke crkve i specifičnost starokatolicizma - skripta za korištenje ad usum privatum

Marko Antun de DOMINIS, O crkvenoj državi (De republica ecclesiastica) -  izabrani dijelovi; 


• H. DENZINGER - P. HUNERMANN, Enchridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanaverunt;


Prvi vatikanski sabor - osobito dogmatski dekret ''Pastor aeternus''

Drugi vatikanski sabor - osobito dekret o ekumenizmu ''Unitatis redintegratio''


• Who is Archbishop Marcel Lefebvre? http://archives.sspx.org/SSPX_FAQs/q2_archbishop_marcel_lefebvre.htmLeonardo BEG, Sanator Ekumenske Euharistije
                                  Intencija Božja - evolucijski program Homo;

• Deklaracija Dominus Iesus; 


• Apostolsko pismo Ivana Pavla II. o ređenju za svećenike - Ordinatio sacredotalis - odnos ovoga Apostolskog pisma i teologije 1 Tim 3,2


Iz usporedne/komparativne religiologije literatura (između ostalog):

• YOGANANDA, Autobiografija jednog yogija   http://autobiografijajednogyogija.blogspot.hr/


SRY YUKTESWAR, Sveta nauka


NASTAVNI KADAR TEOLOŠKOG UČILIŠTA ''MIHAEL STARIN''Dekan
Doc. dr. sci. JASMIN  MILIĆ

Profesori
Prof. dr. sci. DIMITRIJE  POPADIĆ
Prof. dr. sci. ZDRAVKO  ŠORĐAN
Doc. dr. sci. LEONARDO  BEG
Doc. dr. sci. IVICA  KRIŽ
Dr. sci. NIKOLA  KNEŽEVIĆ
Dr. sci. STJEPAN  MURGIĆ

Nastavnici
Mr. sci. BRANISLAV  MILIČIĆ
Mr. sci. ELA  VILUPEK
Mr. sci. IVAN  LOVAKOVIĆ
Mr. sci. SERGEJ  BEUK
Mr. THOMAS  SMITH, M. Div

Predavači
DAMIR  SITAR, mag. theol.
PETAR  PETROVIĆ, mag. theol.
MLADEN  RAKIĆ, dipl. arheolog

Vanjski suradnici


Dr. sci. JONATHAN  RICHES
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
PRVA GODINA
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Metodologija znanstvenog radadr.sc. Jasmin Milić3
Uvod u sustavnu teologijudr.sc. Jasmin Milić6
Opći uvod u Biblijudr.sc. Leonardo Beg3
Uvod u Stari zavjetmr. Thomas Smith, MDiv8
Uvod u Novi zavjetPetar Petrović, mag.theol8
Pregled povijesti crkvemr.sc.   Branislav Miličić5
Uvod u filozofijudr.sc.   Leonardo Beg5
Opća psihologijamr.sc. Ivan Lovaković5
Uvod u liturgikudr.sc. Jasmin Milić5
Praktična služba IPotvrda o praksi3

Izborni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Engleski jezik IPTU3
Novozavjetni grčki IPetar Petrović, mag.theol.3
Kršćansko vodstvodr.sc. Dimitrije Popadić3
Brak i obiteljmr. Thomas Smith, MDiv3
DRUGA GODINA
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Patristikamr.sc. Branislav Miličić5
Hermeneutikamr. Thomas Smith, MDiv4
Opća pedagogijamr.sc. Ela Vilupek3
Uvod u egzegezu Staroga zavjetamr. Thomas Smith, MDiv4
Uvod u egzegezu Novoga zavjetaPetar Petrović, mag.theol.4
Etika i kršćanska etikaPTU4
Povijest i filozofija religijemr.sc. Sergej Beuk4
Povijest i teologija reformacijedr.sc. Jasmin Milić5
Katehetikamr.sc. Ela Vilupek 4
Apologetikadr.sc. Dimitrije Popadić 4
Kristologija i soteriologijadr.sc. Jasmin Milić5
Evangelizacija i misijaDamir Sitar, mag.theol.5
Praktična služba IIPotvrda o praksi3
Izborni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Knjiga zajedničkih molitavadr.sc. Jasmin Milić3
Engleski jezik IIPTU3
Novozavjetni grčki IIPetar Petrović, mag.theol.3
Starozavjetni hebrejski Idr.sc. Ivica Križ3
Starozavjetni hebrejski IIdr.sc. Ivica Križ3
Biblijska arheologijaMladen Rakić, dipl. arheol.3
Ekonomija župedr.sc. Stjepan Murgić3
Rimsko carstvomr.sc. Branislav Miličić3

TREĆA GODINA
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Crkvena administracijadr.sc. Jasmin Milić4
Pastoralna teologijaThomas Smith, MDiv5
Ekleziologija i pneumatologijadr.sc. Leonardo Beg5
Pastoralno savjetovanjemr. Thomas Smith, MDiv5
Komunikologija i Homiletikadr.sc. Zdravko Šorđan4
Anglikanske studijedr.sc. Jasmin Milić6
Katolicizamdr.sc. Leonardo Beg5
Pravoslavljedr.sc. Jasmin Milić5
Islamdr.sc. Ivica Križ5
Stručni završni radMentor10
Izborni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Ekumenska teologijadr.sc. Leonardo Beg3
Povijest kršćanstva u Hrvatskojmr.sc. Branislav Miličić3
Religije svijetamr.sc. Ivan Lovaković3
Pravni položaj vjerskih zajednicadr.sc. Jasmin Milić3
Sociologija religijemr.sc. Ela Vilupek3
Politička teologijadr.sc. Nikola Knežević3
Razvojna psihologijamr.sc. Ivan Lovaković3
Opća i teološka povijest srednjega vijekamr.sc. Branislav Miličić3
Razvojna pedagogijamr.sc. Ela Balog3
Latinski 1dr.sc. Ivica Križ3
Latinski 2dr.sc. Ivica Križ3
Zvanje: TEOLOG

ČETVRTA GODINA[1]
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Pregled ranih protestantskih vjeroispovijedanjadr.sc. Jasmin Milić10
Usporedna teologija sakramenatadr.sc. Leonardo Beg5
Diplomski radMentor20

Izborni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Povijest reformirane episkopalne crkvedr.sc. Jasmin Milić5
Episkopalno crkveno uređenjedr.sc. Leonardo Beg5
Lekcionar i propovjedništvodr.sc. Jasmin Milić5
39 članaka vjeredr.sc. Jonathan Riches5
Suvremene teološke temePTU5
Teologija Staroga zavjetadr.sc. Leonardo Beg5
Teologija Novoga zavjetadr.sc. Leonardo Beg5
Povijest crkava reformacijske baštinedr.sc. Jasmin Milić5
Načela vjerovanja crkava reformacijske baštinedr.sc. Jasmin Milić5
Povijest starokatoličke crkvedr.sc. Ivica Križ5
Glavni teološki naglasci starokatolicizmadr.sc. Ivica Križ5
Crkveno pjevanjeDragutin Hanak, prof.5
Zvanje: BAKALAUREAT BOGOSLOVLJA

PETA GODINA
Kandidat koji uduvolji zahtjevima za upis na petu godinu studija, izabire temu magistarskog rada (koju odobrava Nastavničko vijeće Učilišta), polaže naprednu metodologiju istraživačkog rada sa statistikom te uz dodjeljenog mu mentora izrađuje dva seminarska rada i magistarski rad.
Naziv kolegijaNositeljECTS
Napredna metodologija znanstvenog rada sa statistikomdr.sc. Jasmin Milić10
Prvi seminarski radMentor10
Drugi seminarskir adMentor10
Magistarski radMentor30


Zvanje: MAGISTAR BOGOSLOVLJA