Center for Old Catholic Studies - Centar za starokatoličke studije


 
Old Catholic Patriarchate 

World Council of National Catholic Churches
WCNCC
Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher


STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
Svjetski sabor narodnih staro-katoličkih crkava
Ortodoksna starokatolička regija sv. KristoforaCENTAR ZA STAROKATOLIČKE STUDIJE 
pri 
PROTESTANTSKOM TEOLOŠKOM UČILIŠTU
''MIHAEL STARIN''
Osijek, Franje Markovića 7
Tel: (031) 210-563; Fax (031) 210 564
E-mail: protestantsko.uciliste@mail.com


EUROPSKO ANGLIKANSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE

Protestantsko teološko učilište ''Mihael Starin'' iz Osijeka, Teološko učilište ''Svetog Benedikta'' iz Njemačke, Reformirani episkopalni fakultet iz Philadelphije, Slobodna Crkva Engleske te Kršćanska episkopalna crkva Velike Britanije dogovorile su suradnju na području teološkog obrazovanja.
Koordinacija će zajedno djelovati kao EUROPSKO ANGLIKANSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE.
Reformirani episkopalni fakultet (REFORMED EPISCOPAL SEMINARY, RES) iz Philadelphije koje djeluje od 1887. godine a koji provodi akreditirane studije, valorizirat će studije u Hrvatskoj,  Njemačkoj i Engleskoj koji će se provoditi po kurikulumu RES – a. Ova je odlula donijeta na zajedničkom sastanku u Osijeku 12. listopada 2018. godine. Kako je sada ista potvrđena i od strane RES-a, stupila je na snagu.


Teološko Učilište ''Mihael Starin'' je obrazovna institucija Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj (Reformed episcopal theological school in Croatia). Na Učilištu će se vršiti i starokatolički filozofsko-teološki program za kleričke kandidate pri Starokatoličkom generalnom vikarijatu i Slovenske starokatoličke crkve, kao i za teologe laike. Ovo Učilište registrirano je kao obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj, pri Ministarstvu Uprave, ono za sada nema akreditaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ali izvodi pojedine akreditirane kolegije od strane akreditiranih teoloških ustanova u SAD. Učilište je povezano s Reformiranim episkopalnim fakultetom u Blue Bell Pa
 (http://.reseminary.edu/), SAD, akreditiranim od The Commisssion on Accreditation of the Assotiation of Theological Schools in the Unitet States and Canada. Učilište ''Mihael Starin'' u dogovoru s Reformiranim episkopalnim fakultetom izvodi određene kolegije koje Reformirani episkopalni fakultet priznaje. To je prvi korak ka daljnjoj suradnji tih dviju teoloških institucija. Više o tome na internet stranama: http://protestantskouciliste.org/
NASTAVNI KADAR 

Kancelar
dr. sc.  Ray R. Sutton

Dekan
doc. dr. sc. Jasmin Milić

Profesori
prof. dr. sc. Dimitrije Popadić
doc. dr. sc. Jasmin Milić
doc. dr. sc. Leonardo Beg (Predstojnik centra za Starokatoličke studije) 
doc. dr. sc. Ivica Križ
dr. sc. Zdravko Šorđan

Nastavnici
mr. sc. Branislav Miličić
mr. sc. Ela Vilupek
mr. Thomas Smith, M.Div
mr. Almir Pehlić, M.Div
mr. Vatroslav Župančić, mag.hist.

Predavači
Damir Sitar, mag.theol.
Dragutin Hanak, prof.

Vanjski suradnici
dr. sc. Jonathan Riches
dr. sc. John Fenwick
dr. sc. Gavin Ashenden
dr. sc. Winfred S. Küttner
  

NASTAVNI PLAN I PROGRAM CENTRA ZA STAROKATOLIČKE STUDIJE
Prve tri godine Protestantsko teološko učilište i Centar za starokatoličke studije imaju zajednički program, a u kasnijim godinama imaju specifične programe. 
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
PRVA GODINA
Obvezni
Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Metodologija znanstvenog rada
dr. sc. Jasmin Milić
3
Uvod u sustavnu teologiju
mr. Almir Pehlić, M.Div
6
Opći uvod u Bibliju
dr. sc. Leonardo Beg
3
Uvod u Stari zavjet
mr. Thomas Smith, MDiv
8
Uvod u Novi zavjet
dr. sc. Leonardo Beg
8
Pregled povijesti crkve
mr. sc.   Branislav Miličić
5
Uvod u filozofiju
dr. sc.   Leonardo Beg
5
Opća psihologija
mr. Almir Pehlić, M.Div
5
Uvod u liturgiku
dr. sc. Jasmin Milić
5
Praktična služba I
Potvrda o praksi
3
Engleski jezik  
CZSS
3
Hebrejski jezik I i II
dr. sc. Ivica Križ
3
Izborni


Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Kršćansko vodstvo
dr.sc. Dimitrije Popadić
3
Brak i obitelj
mr. Thomas Smith, MDiv
3

DRUGA GODINA
Obvezni

Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Patristika
mr. sc. Branislav Miličić
5
Hermeneutika
mr. Thomas Smith, M.Div
4
Opća pedagogija
mr. sc. Ela Vilupek
3
Uvod u egzegezu Staroga zavjeta
mr. Thomas Smith, MDiv
4
Uvod u egzegezu Novoga zavjeta
dr. sc. Ivica Križ
4
Etika i kršćanska etika
PTU
4
Povijest i filozofija religije
mr. sc. Sergej Beuk
4
Povijest i teologija reformacije
dr. sc. Jasmin Milić
5
Katehetika
mr. sc. Ela Vilupek
 4
Apologetika
dr. sc. Dimitrije Popadić
 4
Kristologija i soteriologija
dr. sc. Jasmin Milić
5
Evangelizacija i misija
Damir Sitar, mag.theol.
5
Praktična služba II
Potvrda o praksi
3
Novozavjetni grčki jezik I. i II.
dr. sc. Ivica Križ.
3
Latinski jezik I. i II.
dr. sc. Ivica Križ
3

Izborni
Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Knjiga zajedničkih molitava
dr. sc. Jasmin Milić
3
Biblijska arheologija
Mladen Rakić, dipl. arheol.
3
Ekonomija župe
dr. sc. Stjepan Murgić
3
Rimsko carstvo
mr. sc. Branislav Miličić
3

TREĆA GODINA
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Crkvena administracijadr. sc. Jasmin Milić4
Pastoralna teologijaThomas Smith, MDiv5
Ekleziologija i pneumatologijadr. sc. Leonardo Beg5
Pastoralno savjetovanjemr. Thomas Smith, MDiv5
Komunikologija i Homiletikadr. sc. Zdravko Šorđan4
Anglikanske studijedr. sc. Jasmin Milić6
Katolicizamdr. sc. Leonardo Beg5
Pravoslavljedr. sc. Jasmin Milić5
Islamdr. sc. Ivica Križ5
Stručni završni radMentor10
 Zvanje: TEOLOG
 ČETVRTA GODINA - STAROKATOLIČKE STUDIJE

Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Soteriologija i pneumatologija

3
Usporedna teologija sakramenata
3
Otajstvo Trojedinog Boga i pneumatologija
3
Kristologija i Mariologija
3
Usporedna teologija sakramenata
3
Teološka epistemologija
3
Duhovno bogoslovlje
3
Starokršćanska arheologija
3
Biblijska arheologija
3
Epistemologija
3
Filozofska antropologija
3
Logika
3
Kozmologija
3
Teodiceja
3
Crkvena umjetnost
3
Misterij Krista i povijest spasenja
3
Teološke kreposti i bogoštovlje
3
Teologija Novoga zavjeta
3
Teologija Staroga    zavjeta
3
Povijest starokatoličke crkve
3
Glavni teološki naglasci starokatolicizma

3
Crkveno pjevanje

3
Diplomski rad
Mentor

Zvanje: BAKALAUREAT BOGOSLOVLJA


 PETA GODINA - STAROKATOLIČKE STUDIJE
Kandidat koji udovolji zahtjevima za upis na petu godinu studija, polaže predviđene ispite, izabire temu magistarskog rada (koju odobrava Nastavničko vijeće Učilišta), polaže naprednu metodologiju istraživačkog rada sa statistikom te uz dodjeljenog mu mentora izrađuje magistarski rad.

Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Napredna metodologija znanstvenog rada sa statistikom

3
Povijest starokatoličke crkve II. 3
Euharistija
3
Sakramenti općenito
3
Pokora
3
Eshatologija
3
Ženidba
3
Sakramenti posebno: krštenje, potvrda, bolesničko pomazanje i sv. red
3
Teološka socijalna etika
3
Pastoral braka i obitelji
3
Dogmatska antropologija: Bog Stvoritelj
3
Crkva Kristova, Otajstvo Crkve, Objava Crkve, Milost Kristova
3
Grijeh, obraćenje, kreposti
3
Magistarski rad
Mentor


Zvanje: MAGISTAR BOGOSLOVLJAŠESTA GODINA - STAROKATOLIČKE STUDIJE
Starokatolički klerici šestu godinu proučavaju pitanja vezana uz djelovanje crkvene prakse. 

Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Homiletika

3
Pastoralna i moralna pitanja crkvene prakse 5
Uža pitanja sakramenta pokore
5


Dodatak diplomi magistra bogoslovlja (diploma supplement)