Center for Old Catholic Studies - Centar za starokatoličke studije Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORACENTAR ZA STAROKATOLIČKE STUDIJE U RABU
pri 
PROTESTANTSKOM TEOLOŠKOM UČILIŠTU
''MIHAEL STARIN''
Osijek, Franje Markovića 7
Tel: (031) 210-563; Fax (031) 210 564
E-mail: protestantsko.uciliste@mail.com
Teološko Učilište ''Mihael Starin'' je obrazovna institucija Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj (Reformed episcopal theological school in Croatia).  S dekanom Učilišta dogovoren je i starokatolički program. Stoga će kandidati koji su zainteresirani za starokatoličku teologiju, ili su kandidati za kleričke službe pri Starokatoličkom generalnom vikarijatu, moći, pored ostalih teoloških Učilišta (fakulteta) i na ovom Učilištu steći teološke kvalifikacije kao preduvjet za primitak svetih redova. Ovo Učilište registrirano je kao obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj, pri Ministarstvu Uprave, ono za sada nema akreditaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ali izvodi pojedine akreditirane kolegije od strane akreditiranih teoloških ustanova u SAD. Učilište je povezano s Reformiranim episkopalnim fakultetom u Blue Bell Pa (http://.reseminary.edu/), SAD, akreditiranim od The Commisssion on Accreditation of the Assotiation of Theological Schools in the Unitet States and Canada. Učilište ''Mihael Starin'' u dogovoru s Reformiranim episkopalnim fakultetom izvodi određene kolegije koje Reformirani episkopalni fakultet priznaje. To je prvi korak ka daljnjoj suradnji tih dviju teoloških institucija. Više o tome na internet stranama: http://protestantskouciliste.org/CENTAR ZA STAROKATOLIČKE STUDIJE - STAROKATOLIČKA FILOZOFSKO-TEOLOŠKA FORMACIJA 
NASTAVNI KADAR 


Dekan Protestantskog teološkog učilišta Mihael Starin
Doc. dr. sc. JASMIN  MILIĆ

Predstojnik Centra za starokatoličke studije 
Doc. dr. sc. LEONARDO BEG

Profesori
Prof. dr. sc. DIMITRIJE  POPADIĆ
Prof. dr. sc. ZDRAVKO  ŠORĐAN
Doc. dr. sc. JASMIN MILIĆ
Doc. dr. sc. LEONARDO  BEG
Doc. dr. sc. IVICA  KRIŽ
Dr. sc. NIKOLA  KNEŽEVIĆ
Dr. sc. STJEPAN  MURGIĆ

Nastavnici
Mr. sc. BRANISLAV  MILIČIĆ
Mr. sc. ELA  VILUPEK
Mr. sc. IVAN  LOVAKOVIĆ
Mr. sc. SERGEJ  BEUK
Mr. THOMAS  SMITH, M. Div

Predavači
DAMIR  SITAR, mag. theol.
PETAR  PETROVIĆ, mag. theol.
MLADEN  RAKIĆ, dipl. arh.

Vanjski suradnici
Dr. sc. JONATHAN  RICHES


NASTAVNI PLAN I PROGRAM CENTRA ZA STAROKATOLIČKE STUDIJE
Prve tri godine PTU (Protestantsko teološko učilište) i CZSS (Centar za starokatoličke studije) imaju zajednički program, a u kasnijim godinama imaju specifične programe. 


NASTAVNI PLAN I PROGRAM
PRVA GODINA
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Metodologija znanstvenog radadr.sc. Jasmin Milić3
Uvod u sustavnu teologijumr. Almir Pehlić, M.Div6
Opći uvod u Biblijudr.sc. Leonardo Beg3
Uvod u Stari zavjetmr. Thomas Smith, MDiv8
Uvod u Novi zavjetmr. Petar Petrović, M.Div8
Pregled povijesti crkvemr.sc.   Branislav Miličić5
Uvod u filozofijudr.sc.   Leonardo Beg5
Opća psihologijamr. Almir Pehlić, M.Div5
Uvod u liturgikudr.sc. Jasmin Milić5
Praktična služba IPotvrda o praksi3

Izborni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Engleski jezik IPTU3
Novozavjetni grčki Imr. Petar Petrović, M.Div3
Kršćansko vodstvodr.sc. Dimitrije Popadić3
Brak i obiteljmr. Thomas Smith, MDiv3
DRUGA GODINA
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Patristikamr.sc. Branislav Miličić5
Hermeneutikamr. Thomas Smith, M.Div4
Opća pedagogijamr.sc. Ela Vilupek3
Uvod u egzegezu Staroga zavjetamr. Thomas Smith, MDiv4
Uvod u egzegezu Novoga zavjetamr. Petar Petrović, M.Div4
Etika i kršćanska etikaPTU4
Povijest i filozofija religijemr.sc. Sergej Beuk4
Povijest i teologija reformacijedr.sc. Jasmin Milić5
Katehetikamr.sc. Ela Vilupek 4
Apologetikadr.sc. Dimitrije Popadić 4
Kristologija i soteriologijadr.sc. Jasmin Milić5
Evangelizacija i misijaDamir Sitar, mag.theol.5
Praktična služba IIPotvrda o praksi3
Izborni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Knjiga zajedničkih molitavadr.sc. Jasmin Milić3
Engleski jezik IIPTU3
Novozavjetni grčki IIPetar Petrović, mag.theol.3
Starozavjetni hebrejski Idr.sc. Ivica Križ3
Starozavjetni hebrejski IIdr.sc. Ivica Križ3
Biblijska arheologijaMladen Rakić, dipl. arheol.3
Ekonomija župedr.sc. Stjepan Murgić3
Rimsko carstvomr.sc. Branislav Miličić3

TREĆA GODINA
Obvezni
Naziv kolegijaNositeljECTS
Crkvena administracijadr.sc. Jasmin Milić4
Pastoralna teologijaThomas Smith, MDiv5
Ekleziologija i pneumatologijadr.sc. Leonardo Beg5
Pastoralno savjetovanjemr. Thomas Smith, MDiv5
Komunikologija i Homiletikadr.sc. Zdravko Šorđan4
Anglikanske studijedr.sc. Jasmin Milić6
Katolicizamdr.sc. Leonardo Beg5
Pravoslavljedr.sc. Jasmin Milić5
Islamdr.sc. Ivica Križ5
Stručni završni radMentor10
 Zvanje: TEOLOG
 ČETVRTA GODINA - STAROKATOLIČKE STUDIJE

Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Soteriologija i pneumatologija

3
Usporedna teologija sakramenata
3
Otajstvo Trojedinog Boga i pneumatologija
3
Kristologija i Mariologija
3
Usporedna teologija sakramenata
3
Teološka epistemologija
3
Duhovno bogoslovlje
3
Starokršćanska arheologija
3
Biblijska arheologija
3
Epistemologija
3
Filozofska antropologija
3
Logika
3
Kozmologija
3
Teodiceja
3
Crkvena umjetnost
3
Misterij Krista i povijest spasenja
3
Teološke kreposti i bogoštovlje
3
Teologija Novoga zavjeta
3
Teologija Staroga    zavjeta
3
Povijest starokatoličke crkve
3
Glavni teološki naglasci starokatolicizma

3
Crkveno pjevanje

3
Diplomski rad
Mentor

Zvanje: BAKALAUREAT BOGOSLOVLJA


 PETA GODINA - STAROKATOLIČKE STUDIJE
Kandidat koji udovolji zahtjevima za upis na petu godinu studija, polaže predviđene ispite, izabire temu magistarskog rada (koju odobrava Nastavničko vijeće Učilišta), polaže naprednu metodologiju istraživačkog rada sa statistikom te uz dodjeljenog mu mentora izrađuje magistarski rad.

Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Napredna metodologija znanstvenog rada sa statistikom

3
Povijest starokatoličke crkve II. 3
Euharistija
3
Sakramenti općenito
3
Pokora
3
Eshatologija
3
Ženidba
3
Sakramenti posebno: krštenje, potvrda, bolesničko pomazanje i sv. red
3
Teološka socijalna etika
3
Pastoral braka i obitelji
3
Dogmatska antropologija: Bog Stvoritelj
3
Crkva Kristova, Otajstvo Crkve, Objava Crkve, Milost Kristova
3
Grijeh, obraćenje, kreposti
3
Magistarski rad
Mentor


Zvanje: MAGISTAR BOGOSLOVLJAŠESTA GODINA - STAROKATOLIČKE STUDIJE
Starokatolički klerici šestu godinu proučavaju pitanja vezana uz djelovanje crkvene prakse. 

Naziv kolegija
Nositelj
ECTS
Homiletika

3
Pastoralna i moralna pitanja crkvene prakse 5
Uža pitanja sakramenta pokore
5


Dodatak diplomi magistra bogoslovlja (diploma supplement)