Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher - Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC REGION OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA REGIJA SV. KRISTOFORAMarcus Antonius de Dominis
 In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas 
 Jedinstvo u bitnim stvarima, u nebitnome sloboda, u svemu ljubav


St. Vincentius Lirinensis
Id teneatur quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. 
Treba se brinuti držati ono što se vjeruje svugdje, uvijek i od svih. 
WELCOME ON THE PAGE OF OLD CATHOLIC GENERAL VICARIATE OF ST. METHOD, which is from December 1-th 2016. part of
ORTHODOX OLD CATHOLIC REGION OF ST. CHRISTOPHER

DOBRO DOŠLI NA STRANICE STAROKATOLIČKOG GENERALNOG VIKARIJATA SV. METODA, koji s 1.12.2016. djeluje unutar 
ORTODOKSNE STAROKATOLIČKE REGIJE SV. KRISTOFORA THERE IS NEITHER JEW NOR GENTILE!
NEITHER SLAVE NOR FREE...
FOR YOU ARE ALL ONE IN CHRIST JESUS!
(Galatians 3,28)
OTHER WORDS, THERE IS NO MORE CATHOLIC OR ORTHODOX!
WE ARE ALL ONE IN JESUS CHRIST


NEMA VIŠE: ŽIDOV - GRK!
NEMA VIŠE: ROB - SLOBODNJAK!...
SVI STE VI JEDAN U KRISTU ISUSU!
(Gal 3,28)
DRUGIM RIJEČIMA, NEMA VIŠE KATOLIK - PRAVOSLAVAC!
SVI SMO JEDNO U KRISTU ISUSU!


Old Catholic General Vicariate of St. Method for Croatia and the Region, by the decree of General secretary of WCNCC the Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Augustin Bacinsky, from Decembre 1-th 2016., is part of Orthodox Old Catholic province (region) of St. Christopher,  which covers the regions: Canada, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Hungary.

Starokatolički generalni vikarijat za Hrvatsku i regiju, dekretom Generalnog tajnika WCNCC-a, nadbiskupa metropolite Msgr. Dr. Augustina Bačinskog od 1.12.2016. djeluje unutar Ortodoksne starokatoličke provincije (regije) sv. Kristofora, koja obuhvaća područja: Kanade, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Mađarske. 

Orthodox Old Catholic Province (Region) of St. Christopher is integral part of the Old Catholic Provinces (the Province of st. Method and Province of St. Michael) who are in mutual communion.  Orthodoxy of these churches stems from the attitude of faith towards St. Scripture and tradition, also from doctrine and morality of the Old Church of the first Millennium. We are not accepting the liberal novelties introduced in the practice of the Utrecht Union (the blessing of the same-sex persons and ordination woman in holy orders,  and electing woman as bishop) because that is opposite to Holy Scripture and Tradition.


Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora sastavni je dio starokatoličkih provincija (provincije sv. Metoda i provincije sv. Mihaela) s kojima je u crkvenom zajedništvu.  Ortodoksnost ovih crkava proizlazi iz stava vjere prema sv. Pismu i tradiciji, odnosno doktrini i moralu Stare crkve prvog milenija, te odbacivanju liberalnih novotarija uvedenih u praksu Utrechtske unije (blagoslov istospolnih i podjela svećeničkih redova ženama, te prihvaćanju žena za biskupe) koje su suprotne sv. Pismu i Tradiciji.
The Orthodox Old Catholic region of St. Christopher, do not recognise hisself as a part of protestant tradition. He recognise himself in doctrinal and theologycal way in terms of East Orthodox/Greeco-Catholic tradiction. The Orthodox Old Catholic region of St. Christophor created his own histori and future.

Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora ne prepoznaje se kao dio protestantske tradicije, već kao dio pravoslavne/grkokatoličke tradicije, glede teološke doktrine i učenja. Ortodoksni starokatolicizam stoga stvara svoju povijest i svoju budućnost.

  


The Church of Christ is not in the world to favors the world, but to save the World through Jesus Christ. And while the world spins the cross of Christ stands - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  The Church of Christ acts and manifests itself through the Province of St. Christopher, on the basis of  Holy Scriptures, the Sacraments and Traditions. Catholicity and Orthodoxy, as well as doctrine and morals, derive from the "faith given to the saints" in the unchanged Tradition and  Apostolic mission. It wants all people to approach the Word of God in order to accept her, and become the missionaries of Christ in the world


Crkva Kristova nije na svijetu da pogoduje svijetu, nego da se svijet po Isusu Kristu spasi. I dok se svijet vrti križ Kristov stoji - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  Crkva Kristova djeluje i očituje se kroz provinciju sv. Kristofora, na osnovu Svetog pisma, sakramenata i Tradicije. Njezin katolicitet i ortodoksija te doktrina i moral proizlaze iz ''vjere jednom predane svetima'' u neizmjenjenoj Tradiciji i apostolskoj misiji. Ona želi svim ljudima približiti Riječ Božju kako bi ju oni prihvatili te postali navjestitelji Krista u svijetu.

It is inevitable in  the nature of Church of Christ to be open and approaching to other Churches that maintained a valid Apostolic succesion and Tradition. Our ecclesiastical Province is therefore open to all churches in Catholicism "who is a believer everywhere, always and from all" (Vincent Lerinski) to serve the living witnesses of Christ with the service of words and sacraments.

  
Neminovna je priroda Crkve Kristove da bude otvorena i približava se drugim crkvama koje su zadržale valjano apostolsko nasljedstvo i tradiciju. Stoga valja biti otvoren prema svim Crkvama koje stoje u katolicitetu ''koji je vjerovan svugdje, uvijek i od svih'' (Vincent Lerinški) kako bi se po službi riječi i sakramenata svi osposobili za žive svjedoke Kristove.


Notice to clerics of other denominations who expressed desire for incardination
Priests and deacons of other Christian denominations who expressed desire to become a member of this General Vicariate or its constituent canonical parts, we inform: Clergy who seek canonical incardination should, in addition to the other required documents, also submit a document on canonical release (excardination) and the reason for that excardination. Holy Orders received in the Old Catholic Church of WCNCC, Orthodox, Greek Catholic and Roman Catholic churches will be accepted as valid, while for the Holy Orders received in other denominations, re-ordination will
be necessary - sub conditione conferantur – reordinatio. The rite of ordination is taken from the Roman Pontifical.
Nota Bene - Those who previously belonged to communities where was allowed practice of blessing same-sex couples and abortion (except when the life of a mother is threatened by the principle of ordo caritatis) and other illicit things, must rite to the Archbishop a request for Forgiveness and remorse.


Obavijest za klerike drugih denominacija koji su izrazili želju za inkardinaciju
Svećenike i đakone drugih kršćanskih denominacija koji su izrazili svoju želju za priključenje ovom Generalnom vikarijatu ili njegovim sastavnim kanonskim dijelovima, obavještavamo da klerik koji traži inkardinaciju treba, pored ostalih traženih dokumenata, dostaviti i dokument o kanonskom otpustu (ekskardinaciji) i razlogu tog otpusta. Sveti redovi primljeni u Starokatoličkoj (WCNCC), Pravoslavnoj, Grkokatoličkoj i Rimokatoličkoj crkvi uzimaju se za valjane po sebi, dok je za svete redove primljene u dugim deniminacijama neophodna re-ordinacija sub conditione conferantur - reordinatio. Sva ređenja vrše se po Rimskom pontifikalu. 

Nota bene -  oni koji su prethodno pripadali  zajednicama u kojima je bila dopuštena praksa blagoslova istospolnih parova te dopuštanje abortusa (osim pod uvjetom kada je ugrožen život majke ravnajući se po načelu ordo caritatis)  i ostalih nedopuštenih stvari,  moraju biskupu pisati molbu za oprost i kajanje. WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES

The World Council of National Catholic Churches is made from (Old)Cathtolic Churches who are stay on traditional orthodox ecclesiastical doctrine. It was established in Portugal, in Mafra on 22.-25. Ocotober 2004. It is also used  the name ''Union of (Old)catholic churches''. It is community of Churches who accepting the first 7 Councils of  unbroken Church of first Millennium.  These churches are autocephal or autonomous. The highest organ of the Church is the Church Council. We emphasize that in are communion will not be allowed any church who allowed same sex blessing and ordination women in holy order.


SVJETSKI SABOR NARODNIH (STARO)KATOLIČKIH CRKAVA

Svjetski sabor narodnih (staro)katoličkih crkava čine starokatoličke crkve koje su ostale na tradicionalnoj (ortodoksnoj) crkvenoj doktrini. Ustanovljen je u Portugalu, u Mafri 22.-25. listopada 2004. godine. Također se koristi i ime ''Unija (staro)katoličkih crkava.'' Čine ju narodne staro-katoličke crkve čije je crkveno učenje temeljeno na učenju prvog milenija (prvih 7 koncila) nerazdjeljene Crkve. Ove crkve su autokefalne ili autonomne. Najviši organ crkve je Crkveni koncil (sabor). Napominjemo da ulaz u ovo zajedništvo neće biti dopuštetno crkvama koje dopuštaju blagoslivljanje istospolnih parova i ređenje žena u svete redove.


STRUCTURE OF THE CHURCH
I Council: all bishops of WCNCC
II. Patriarch: Msgr. Dr. Augustín Bačinský
III. General Secretary: Msgr. Dr. Leonardo Beg

Struktura crkve
I Koncil (Sabor): svi biskupi SSNKC
II Patrijarh: Msgr. Dr. Augustín Bačinský 
III Generalni tajnik: Msgr. Dr. Leonardo Beg

IV Church Provinces
1 Autocephal Church Province of St. Method: 
Patriarch and Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Augustín Bačinský
a) Old Catholic Church in Slovakia: Archbishop-metropolitan Msgr. Dr. Augustín Bačinský
b) Old Catholic General Vicariate in Austria: Bishop Msgr. Hans Jörg  Peters
c) Old Catholic General Vicariate in Czech Republic: Bishop Msgr. Vlastimil Šulgan


2 Autocephal Church Province of St. Christopher: 
Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Leonardo Beg
- Croatia
- Serbia
- Bosnia and Herzegovina
- Slovenia: Msgr. Dr. Ivica Križ, episcopus electus for Slovenia
- Hungary
- Canada: Archbishop Msgr. Ante M. Nikolić

3) Autocephal Church Province of St. Michael the Archangel (Russia)
Archbishop Metropolitan Msgr. Pavel Begichev 
- Archbishop Msgr. Alexander Franz, Bishop Msgr. Ivan Sukharev, Bishop Msgr. Oleg Binyukov, Bishop Msgr. Constantin Andreev. 
IV Crkvene provincije
1) Autokefalna crkvena provincija sv. Metoda: 
patrijarh i nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Augustín Bačinský
- Starokatolička crkva u Slovačkoj: nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Augustín Bačinský
- Starokatolički generalni vikarijat u Austriji: biskup Msgr. HansJörg Peters 
- Starokatolički generalni vikarijat u Češkoj: biskup Msgr. Vlastimil Šulgan


2) Autokefalna crkvena provincija sv. Kristofora:  
nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Leonardo Beg
- Starokatolički generalni vikarijat u Hrvatskoj: nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Leonardo Beg
- Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat u Srbiji: voditelj kancelarije Generalnog vikarijata protojerej stavrofor Prof. Dr. Borivoje Subotić
- Starokatolička crkva Bosne i Hercegovine: kanonik Jozo Kljajić
- Slovenska starokatolička crkva: Msgr. Dr. Ivica Križ, izabrani biskup za Sloveniju
- Starokatolička zajednica u Mađarskoj
- Hrvatska katolička crkva tijela Kristova u Kanadi: nadbiskup Msgr. Ante M. Nikolić

3) Autokefalna crkvena provincija sv. Mihaela Arhanđela u Rusiji: 
nadbiskup metropolita Msgr. Pavel Begičev 
- nadbiskup Msgr. Aleksandar Franz, biskup Msgr. Ivan Sukharev, Biskup Msgr. Oleg Binyukov, biskup Msgr. Konstantin Andreev. Curia of  WCNCC - Secretariats
Metropolitan Msgr. Leonardo BEG
General Secretary

Metropolitan Msgr. Pavel BEGICHEV
Representativ of General Secretary and Secretary for philosophical and theological field

Msgr. Ivica KRIŽ (episcopus electus for Slovenia)
Secretary for ecumenism and inter religious cooperation

Bishop Msgr. HansJörg PETERS 
Secretary for contacts and cooperation WCNCC with other churches

Bishop Msgr. Vlastimil  ŠULGAN 
Secretary for pastoral development


Kuria SSNKC - tajništva
Metropolita Msgr. Leonardo BEG
Generalni tajnik

Metropolita Msgr. Pavel BEGIČEV
Reprezentant generalnog tajnika i tajnik za filozofsko-teološka pitanja

Msgr. Ivica  KRIŽ (izabrani biskup za Sloveniju)
Tajnik za ekumenizam i međureligijski dijalog

Biskup Msgr. HansJörg PETERS
Tajnik za kontakte  i kooperaciju SSNKC s drugim crkvama 

Biskup Msgr. Vlastimil ŠULGAN
Tajnik za unapređenje pastorala 


ORTHODOX OLD CATHOLIC PROVINCE OF ST. CHRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA 

REPUBLIC OF CROATIA
Old Catholic General Vicariate of St. Method in Croatia
Vicariatus Generalis Vetero-Catholici Sancti Methodii

REPUBLIKA HRVATSKA
Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda u HrvatskojMsgr. Leonardo BEG, Ph.D., Archbishop Metropolitan of Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher and Bishop of Old Catholic General vicariate of St. Method in Croatia, General Secretary of WCNCC
Msgr. dr. sc. Leonardo BEG, nadbiskup metropolita ortodoksne starokatoličke regije sv. Kristofora i biskup Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda u Hrvatskoj, generalni tajnik WCNCC
Palit 168, 51 280 Rab
ARCHBISHOP'S CURIA - NADBISKUPSKA KURIJA
E-mail Curial consultors - kurijalni konzultori: generalni.vikarijat@gmail.com
            - Archbishop Metropolitan - nadbiskup metropolita: biskup.leonardo@gmail.com
            - Secretary of Archbishop - tajnik nadbiskupa: tajnik.ordinarijat@gmail.com
              Facebook: https://www.facebook.com/Starokatolička-provincija-Svetog-Kristofora-526084714400162/       

Rev. Vedran OBUĆINA, Secretary of Archbishop
Don Vedran OBUĆINA, tajnik nadbiskupa
Mob: 095 894 9735 
Jarnovićeva 3, 10 000 Zagreb / Pilepići 2, 51 000 Rijeka
E-mail: tajnik.ordinarijat@gmail.comDeacon Marijan STRUNJE, Commisioner for the area of island of Rab
Đakon Marijan STRUNJE, povjerenik za područje otoka Raba
Mob: 091 443 2333
Dražička 1/b, 51000 Rijeka
E-mail: marijan_strunje@yahoo.com

Deacon Stjepan MURGIĆ, Ph.D., Commisioner for the Istria area in Croatia
Đakon dr. sc. Stjepan MURGIĆ, povjerenik za područje Istre u Hrvatskoj
Mob: 099 7368917
Stanična 9, 52 480 BujeDonations for the Old Catholic General Vicariate of St. Method for Croatia 
can be filed on a giro account:
"Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda ''
PBZ 2340009-1110518366

Donacije za Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda za Hrvatsku i regiju 
mogu se uplatiti na žiro račun:
''Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda''
PBZ 2340009-1110518366
REPUBLIC OF SLOVENIA
 Slovenian Old Catholic Church
https://slovenskastarokatoliskacerkev.blogspot.hr/2017/01/kler-nadskofije-in-cerkvene-province-sv.html

REPUBLIKA SLOVENIJA
Slovenska starokatolička crkva
Msgr. Ivica KRIŽ, Ph.D., elected Bishop for Slovenia
Msgr. dr. sc. Ivica KRIŽ, izabrani biskup za Sloveniju

Vojnikova ulica 17
6230 Postojna
Mob: 00386 312 95 156
E-mail: biskup.ivica7@gmail.com


Rev. Rinaldo MUZGA, Ph.D., Vicar pastoral
Don dr. sc. Rinaldo MUZGA, pastoralni vikar
Tel: +386 706 09836
Cesta 24. junija 032
1231 Ljubljana - Črnuče
E-mail: rinaldo.diricchardi@gmail.comRev. Jani Janez BELCL
Don Jani Janez BELCL
Križevci pri Ljutomeru, 
Križevci 2Deacon Marko KERSEVAN
Đakon Marko KERŠEVAN
Ljubljana, Grablovičeva 30Deacon Tim STIGL
Đakon Tim ŠTIGL
Ljubljana-Šentvid, 
Plemljeva ulica 5a


REPUBLIC OF CANADA
Corpus Christi Croatian Catholic Church

REPUBLIKA KANADA
Hrvatska katolička crkva Tijela Kristova u Kanadi


Msgr. Ante M. NIKOLIC, Archbishop of Corporis Christi Croatian Catholic Church in Canada 
Msgr. Ante M. NIKOLIĆ, nadbiskup Hrvatske katoličke crkve Tijela Kristova u Kanadi 
3009 Dundas Street West
Toronto, ON M6P 1Z4
Tel.: (001) 416-604-4477
Fax.: (001) 416-604-1947
E-mail: msgrante@cncc.ca 

REPUBLIC OF SERBIA
Orthodox Old Catholic General Vicariate of St. Method in Serbia

REPUBLIKA SRBIJA
Pravoslavno tarokatolički generalni vikarijat sv. Metoda u Srbiji


Canon Prof. Borivoje SUBOTIĆ, Ph.D., Office menager of  Vicar General
Voditelj kancelarije Generalnog vikarijata: 
Protojerej - stavrofor prof. dr. sc. Borivoje SUBOTIĆ 
Tel: 00381 22 461 250
E-mail: kancelarija@generalni-vikarijat.eu

Rev. Ilija SUBOTIĆ, Authorized Representative 
Don Ilija SUBOTIĆ, ovlašteni zastupnik  Canon Duško JOKSIMOVIĆ, Commisioner for territory of Belgrade 
Protojerej -  stavrofor Duško JOKSIMOVIĆ, povjerenik za područje Beograda
Maršala Birjuzova 6
11000 BeogradDonations for Orthodox-Old Catholic General Vicariate of St. Method can be donated via the YouCaring service or by making PayPal donations,

For this process is need to enroll official mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.Donacije za Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda moguće je donirati putem servisa YouCaring ili izvršiti PayPal donacije, 
prilikom čega je potrebno pozvati se na službeni mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.

Link za YouCaring donacije je https://www.youcaring.com/orthodox-old-catholic-general-vicariate-of-saint-methodius-585273#fundraiserShare
a za PayPal je https://www.paypal.com/REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
 Old Catholic Church of Bosnia and Herzegovina

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Starokatolička crkva Bosne i Hercegovine

Can Jozo KLJAJIĆ, Vicar General
Parish of St. Mary  - Dubrave donje
Preč. Jozo KLJAJIĆ, generalni vikar
Župa sv. Marije - Dubrave donje
Tel: +38762643870
Ul. Veljka Lukića – Kurjaka (do 68)
75 000 Tuzla
E-mail: zupnik.kljajic@hotmail.com

REPUBLIC OF HUNGARY
 Old Catholic community in establishment


REPUBLIKA MAĐARSKA
Starokatolička zajednica u osnivanju