Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher - Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
Church region of St. Christopher covers: Canada, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia.
Crkvena regija sv. Kritofora obuhvaća područja: Kanade, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Mađarske. 

Church Region of St. Christopher is integral part of the Old Catholic Provinces (the Province of st. Method and Province of St. Michael) who are in mutual communion.  Orthodoxy of these churches stems from the attitude of faith towards St. Scripture and tradition, also from doctrine and morality of the Old Church of the first Millennium. We are not accepting the liberal novelties introduced in the practice of the Utrecht Union (the blessing of the same-sex persons and ordination woman in holy orders,  and electing woman as bishop) because that is opposite to Holy Scripture and Tradition.
Crkvena regija sv. Kristofora sastavni je dio starokatoličkih provincija (provincije sv. Metoda i provincije sv. Mihaela) s kojima je u crkvenom zajedništvu.  Ortodoksnost ovih crkava proizlazi iz stava vjere prema sv. Pismu i tradiciji, odnosno doktrini i moralu Stare crkve prvog milenija, te odbacivanju liberalnih novotarija uvedenih u praksu Utrechtske unije (blagoslov istospolnih i podjela svećeničkih redova ženama, te prihvaćanju žena za biskupe) koje su suprotne sv. Pismu i Tradiciji.
  
The Church of Christ is not in the world to favors the world, but to save the World through Jesus Christ. And while the world spins the cross of Christ stands - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  The Church of Christ acts and manifests itself through the Province of St. Christopher, on the basis of  Holy Scriptures, the Sacraments and Traditions. Catholicity and Orthodoxy, as well as doctrine and morals, derive from the "faith given to the saints" in the unchanged Tradition and  Apostolic mission. It wants all people to approach the Word of God in order to accept her, and become the missionaries of Christ in the world
Crkva Kristova nije na svijetu da pogoduje svijetu, nego da se svijet po Isusu Kristu spasi. I dok se svijet vrti križ Kristov stoji - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  Crkva Kristova djeluje i očituje se kroz provinciju sv. Kristofora, na osnovu Svetog pisma, sakramenata i Tradicije. Njezin katolicitet i ortodoksija te doktrina i moral proizlaze iz ''vjere jednom predane svetima'' u neizmjenjenoj Tradiciji i apostolskoj misiji. Ona želi svim ljudima približiti Riječ Božju kako bi ju oni prihvatili te postali navjestitelji Krista u svijetu.

It is inevitable in  the nature of Church of Christ to be open and approaching to other Churches that maintained a valid Apostolic succesion and Tradition. Our ecclesiastical Province is therefore open to all churches in Catholicism "who is a believer everywhere, always and from all" (Vincent Lerinski) to serve the living witnesses of Christ with the service of words and sacraments.
Neminovna je priroda Crkve Kristove da bude otvorena i približava se drugim crkvama koje su zadržale valjano apostolsko nasljedstvo i tradiciju. Stoga valja biti otvoren prema svim Crkvama koje stoje u katolicitetu ''koji je vjerovan svugdje, uvijek i od svih'' (Vincent Lerinški) kako bi se po službi riječi i sakramenata svi osposobili za žive svjedoke Kristove.OLD CATHOLIC PATRIARCHAT
WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES

The World Council of National Catholic Churches is made from (Old)Cathtolic Churches who are stay on traditional orthodox ecclesiastical doctrine. It was established in Portugal, in Mafra on 22.-25. Ocotober 2004. It is also used  the name ''Union of national catholic churches''. It is community of Churches who accepting the first 7 Councils of  unbroken Church of first Millennium.  These churches are autocephal or autonomous. The highest organ of the Church is the Church Council. We emphasize that in are communion will not be allowed any church who allowed same sex blessing and ordination women in holy order.


STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
SVJETSKI SABOR NARODNIH (STARO)KATOLIČKIH CRKAVA

Svjetski sabor narodnih (staro)katoličkih crkava čine starokatoličke crkve koje su ostale na tradicionalnoj (ortodoksnoj) crkvenoj doktrini. Ustanovljen je u Portugalu, u Mafri 22.-25. listopada 2004. godine. Također se koristi i ime ''Unija (staro)katoličkih crkava.'' Čine ju narodne katoličke crkve čije je crkveno učenje temeljeno na učenju prvog milenija (prvih 7 koncila) nerazdjeljene Crkve. Ove crkve su autokefalne ili autonomne. Najviši organ crkve je Crkveni koncil (sabor). Napominjemo da ulaz u ovo zajedništvo neće biti dopuštetno crkvama koje dopuštaju blagoslivljanje istospolnih parova i ređenje žena u svete redove.


STRUCTURE OF THE CHURCH
I Council: all bishops of WCNCC
II. Patriarch: Mons. Dr. Augustín Bačinský
III. General Secretary: Mons. Dr. Leonardo Beg

Struktura crkve
I Koncil (Sabor): svi biskupi SSNKC
II Patrijarh: Mons. Dr. Augustín Bačinský 
III Generalni tajnik: Mons. Dr. Leonardo Beg

IV Church Regions
1 Autocephal Church Region of St. Method: 
Patriarch and Archbishop Metropolitan Mons. Dr. Augustín Bačinský
a) Old Catholic Church in Slovakia: Archbishop-metropolitan Mons. Dr. Augustín Bačinský
b) Old Catholic General Vicariate in Austria: Bishop Mons. Hans Jörg  Peters
c) Old Catholic General Vicariate in Czech Republic: Bishop Mons. Vlastimil Šulgan


2 Autocephal Church Region of St. Christopher: 
Archbishop Metropolitan Mons. Dr. Leonardo Beg
- Croatia
- Serbia
- Bosnia and Herzegovina
- Slovenia
- Canada: Archbishop Mons. Ante M. Nikolić

3) Autocephal Church Region of St. Michael the Archangel (Russia)
Archbishop Metropolitan Mons. Pavel Begichev 
- Archbishop Mons. Alexander Franz, Bishop Mons. Ivan Sukharev, Bishop Mons. Oleg Binyukov, Bishop Mons. Constantin Andreev. 
IV Crkvene provincije
1) Autokefalna crkvena regija sv. Metoda: 
patrijarh i nadbiskup metropolita Mons. Dr. Augustín Bačinský
- Starokatolička crkva u Slovačkoj: nadbiskup metropolita Mons. Dr. Augustín Bačinský
- Starokatolički generalni vikarijat u Austriji: biskup Mons. HansJörg Peters 
- Starokatolički generalni vikarijat u Češkoj: biskup Mons. Vlastimil Šulgan


2) Autokefalna crkvena regija sv. Kristofora:  
nadbiskup metropolita Mons. Dr. Leonardo Beg
- Katolička Stara Crkva - u Hrvatskoj, nadbiskup metropolita Mons. Dr. Leonardo Beg
- Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat u Srbiji: voditelj kancelarije Generalnog vikarijata protojerej stavrofor Prof. Dr. Borivoje Subotić
- Starokatolička crkva Bosne i Hercegovine
- Slovenska starokatolička crkva: don Milan Škrobar
- Hrvatska katolička crkva tijela Kristova u Kanadi: nadbiskup Mons. Ante M. Nikolić

3) Autokefalna crkvena regija sv. Mihaela Arhanđela u Rusiji: 
nadbiskup metropolita Mons. Pavel Begičev 
- nadbiskup Mons. Aleksandar Franz, biskup Mons. Ivan Sukharev, Biskup Mons. Oleg Binyukov, biskup Mons. Konstantin Andreev. Curia of  WCNCC - Secretariats
Metropolitan Mons. Leonardo BEG
General Secretary

Metropolitan Mons. Pavel BEGICHEV
Representativ of General Secretary and Secretary for philosophical and theological field

Secretary for ecumenism and inter religious cooperation

Bishop Mons. HansJörg PETERS 
Secretary for contacts and cooperation WCNCC with other churches

Bishop Mons. Vlastimil  ŠULGAN 
Secretary for pastoral development


Kuria SSNKC - tajništva
Metropolita Mons. Leonardo BEG
Generalni tajnik

Metropolita Mons. Pavel BEGIČEV
Reprezentant generalnog tajnika i tajnik za filozofsko-teološka pitanja


Tajnik za ekumenizam i međureligijski dijalog

Biskup Mons. HansJörg PETERS
Tajnik za kontakte  i kooperaciju SSNKC s drugim crkvama 

Biskup Mons. Vlastimil ŠULGAN
Tajnik za unapređenje pastorala 

ORTHODOX OLD CATHOLIC PROVINCE OF ST. CHRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA 

REPUBLIC OF CROATIA
Catholic Old Church - Ecclesia Antiqua Catholica

REPUBLIKA HRVATSKA
Katolička Stara Crkva
Mons. Leonardo BEG, Ph.D., Archbishop Metropolitan of Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher and Bishop primas of the Catholic Old Church in Croatia, General Secretary of WCNCC
Mons. dr. sc. Leonardo BEG, nadbiskup metropolita ortodoksne starokatoličke regije sv. Kristofora i biskup primas Katoličke Stare Crkve u Hrvatskoj, generalni tajnik WCNCC
 ARCHBISHOP'S CURIA - NADBISKUPSKA KURIJA
E-mail Curial consultors - kurijalni konzultori: generalni.vikarijat@gmail.com
            - Archbishop Metropolitan - nadbiskup metropolita: biskup.leonardo@gmail.com
            - Secretary of Archbishop - tajnik nadbiskupa: tajnik.ordinarijat@gmail.com
              Facebook: https://www.facebook.com/Starokatolička-provincija-Svetog-Kristofora-526084714400162/       


PARISH OF SAINTS CYRIL AND METHODIUS - Rijeka / ŽUPA SV. ĆIRILA I METODA - Rijeka
Rev. Vedran OBUĆINA, Secretary of Archbishop and parish priest of Saints Cyril and Methodius in Rijeka
Don Vedran OBUĆINA, tajnik nadbiskupa i župnik Župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci
Jarnovićeva 3, 10 000 Zagreb / Pilepići 2, 51 000 Rijeka
Mob: 095 894 9735 
E-mail: tajnik.ordinarijat@gmail.com

PARISH OF SAINT CHRISTOPHER - Rab / ŽUPA SV. KRISTOFORA - Rab
Deacon Marijan STRUNJE, pastoral associate at Parish of St. Christopher in Rab 
Đakon Marijan STRUNJE, pastoralni suradnik na župi sv. Kristofora u Rabu
- Barbat 8, 51280 Rab
- Dražička 1/b, 51000 Rijeka
Mob: 091 443 2333
E-mail: zup.sv.kristofora@gmail.com
Deacon Stjepan MURGIĆ, Ph.D., Commisioner for the Istria area in Croatia
Đakon dr. sc. Stjepan MURGIĆ, povjerenik za područje Istre u Hrvatskoj
Stanična 9, 52 480 Buje
Mob: 099 7368917Donations for the Old Catholic General Vicariate of St. Method for Croatia 
can be filed on a giro account:
"Catholic Old Church''
IBAN: HR8824020061100945728Donacije za Katoličku Staru Crkvu mogu se uplatiti na žiro račun:
IBAN: HR8824020061100945728


REPUBLIC OF SLOVENIA
 Slovenian Old Catholic Church
Slovenska starokatolička crkva

Rev. Milan ŠKROBAR, the Vicar General and parish priest of St. Luka in Maribor
Don Milan ŠKROBAR, generalni vikar i župnik Župe sv. Luke u Mariboru
Borštnikova ulica 21, 
2000 Maribor
Mob: +3864 137 9780
E-mail: sskc.ordinariat@gmail.com


Rev. Jani Janez BELCL
Don Jani Janez BELCL
Križevci pri Ljutomeru, 
Križevci 2Deacon Marko KERSEVAN
Đakon Marko KERŠEVAN
Ljubljana, Grablovičeva 30Deacon Tim STIGL
Đakon Tim ŠTIGL
Ljubljana-Šentvid, 
Plemljeva ulica 5a


Jure ZNIDARIC, seminarian
Jure ŽNIDARIĆ, bogoslovREPUBLIC OF CANADA
Corpus Christi Croatian Catholic Church

REPUBLIKA KANADA
Hrvatska katolička crkva Tijela Kristova u Kanadi


Mons. Ante M. NIKOLIC, Archbishop of Corporis Christi Croatian Catholic Church in Canada 
Mons. Ante M. NIKOLIĆ, nadbiskup Hrvatske katoličke crkve Tijela Kristova u Kanadi 
3009 Dundas Street West
Toronto, ON M6P 1Z4
Tel.: (001) 416-604-4477
Fax.: (001) 416-604-1947
E-mail: msgrante@cncc.ca 

REPUBLIC OF SERBIA
Orthodox Old Catholic General Vicariate of St. Method in Serbia

REPUBLIKA SRBIJA
Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda u Srbiji


Canon Prof. Borivoje SUBOTIĆ, Ph.D., Office menager of  Vicar General
Voditelj kancelarije Generalnog vikarijata: 
Protojerej - stavrofor prof. dr. sc. Borivoje SUBOTIĆ 
Tel: 00381 22 461 250
E-mail: kancelarija@generalni-vikarijat.eu

Rev. Ilija SUBOTIĆ, Authorized Representative 
Don Ilija SUBOTIĆ, ovlašteni zastupnik  
Donations for Orthodox-Old Catholic General Vicariate of St. Method can be donated via the YouCaring service or by making PayPal donations,

For this process is need to enroll official mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.Donacije za Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda moguće je donirati putem servisa YouCaring ili izvršiti PayPal donacije, 
prilikom čega je potrebno pozvati se na službeni mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.

Link za YouCaring donacije je https://www.youcaring.com/orthodox-old-catholic-general-vicariate-of-saint-methodius-585273#fundraiserShare
a za PayPal je https://www.paypal.com/REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
 Old Catholic Church of Bosnia and Herzegovina

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Starokatolička crkva Bosne i HercegovineStarokatolički župni ured sv. Marije
Dubrave Donje broj 11.
75274 Dubrave Donje kod Tuzle
Bosna i Hercegovina
Gospodin Jozo Kljajić je suspendiran, što znači da su mu oduzete svećeničke ovlasti: više ne smije voditi sv. Misu, dijeliti sakramente te koristiti svećeničku titulu i nositi svećeničku odoru.  
Za sva pitanja vjernici se mogu obratiti kuriji na E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com