Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher - Ortodoksna starokatolička regija sv. KristoforaOld Catholic Patriarchate 

World Council of National Catholic Churches
WCNCC
Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher


STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
Svjetski sabor narodnih staro-katoličkih crkava
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
Marcus Antonius de Dominis
 In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas 
 Jedinstvo u bitnim stvarima, u nebitnome sloboda, u svemu ljubav


St. Vincentius Lirinensis
Id teneatur quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. 
Treba se brinuti držati ono što se vjeruje svugdje, uvijek i od svih. 
WELCOME ON THE PAGE OF 
ORTHODOX OLD CATHOLIC REGION OF ST. CHRISTOPHER
DOBRO DOŠLI NA STRANICE ORTODOKSNE STAROKATOLIČKE REGIJE SV. KRISTOFORA THERE IS NEITHER JEW NOR GENTILE!
NEITHER SLAVE NOR FREE...
FOR YOU ARE ALL ONE IN CHRIST JESUS!
(Galatians 3,28)
OTHER WORDS, THERE IS NO MORE CATHOLIC OR ORTHODOX!
WE ARE ALL ONE IN JESUS CHRIST


NEMA VIŠE: ŽIDOV - GRK!
NEMA VIŠE: ROB - SLOBODNJAK!...
SVI STE VI JEDAN U KRISTU ISUSU!
(Gal 3,28)
DRUGIM RIJEČIMA, NEMA VIŠE KATOLIK - PRAVOSLAVAC!
SVI SMO JEDNO U KRISTU ISUSU!


Orthodox Old Catholic region of St. Christopher covers: Canada, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia.
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kritofora obuhvaća područja: Kanade, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Mađarske. 

Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher is integral part of the Old Catholic Provinces (the Province of st. Method and Province of St. Michael) who are in mutual communion.  Orthodoxy of these churches stems from the attitude of faith towards St. Scripture and tradition, also from doctrine and morality of the Old Church of the first Millennium. We are not accepting the liberal novelties introduced in the practice of the Utrecht Union (the blessing of the same-sex persons and ordination woman in holy orders,  and electing woman as bishop) because that is opposite to Holy Scripture and Tradition.
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora sastavni je dio starokatoličkih provincija (provincije sv. Metoda i provincije sv. Mihaela) s kojima je u crkvenom zajedništvu.  Ortodoksnost ovih crkava proizlazi iz stava vjere prema sv. Pismu i tradiciji, odnosno doktrini i moralu Stare crkve prvog milenija, te odbacivanju liberalnih novotarija uvedenih u praksu Utrechtske unije (blagoslov istospolnih i podjela svećeničkih redova ženama, te prihvaćanju žena za biskupe) koje su suprotne sv. Pismu i Tradiciji.The Orthodox Old Catholic region of St. Christopher recognise himself in doctrinal and theologycal way in terms of East Orthodox/Greeco-Catholic tradiction. 
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora prepoznaje se kao pravoslavne/grkokatoličke tradicije, glede teološke doktrine i učenja. 

  
The Church of Christ is not in the world to favors the world, but to save the World through Jesus Christ. And while the world spins the cross of Christ stands - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  The Church of Christ acts and manifests itself through the Province of St. Christopher, on the basis of  Holy Scriptures, the Sacraments and Traditions. Catholicity and Orthodoxy, as well as doctrine and morals, derive from the "faith given to the saints" in the unchanged Tradition and  Apostolic mission. It wants all people to approach the Word of God in order to accept her, and become the missionaries of Christ in the world
Crkva Kristova nije na svijetu da pogoduje svijetu, nego da se svijet po Isusu Kristu spasi. I dok se svijet vrti križ Kristov stoji - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  Crkva Kristova djeluje i očituje se kroz provinciju sv. Kristofora, na osnovu Svetog pisma, sakramenata i Tradicije. Njezin katolicitet i ortodoksija te doktrina i moral proizlaze iz ''vjere jednom predane svetima'' u neizmjenjenoj Tradiciji i apostolskoj misiji. Ona želi svim ljudima približiti Riječ Božju kako bi ju oni prihvatili te postali navjestitelji Krista u svijetu.

It is inevitable in  the nature of Church of Christ to be open and approaching to other Churches that maintained a valid Apostolic succesion and Tradition. Our ecclesiastical Province is therefore open to all churches in Catholicism "who is a believer everywhere, always and from all" (Vincent Lerinski) to serve the living witnesses of Christ with the service of words and sacraments.
Neminovna je priroda Crkve Kristove da bude otvorena i približava se drugim crkvama koje su zadržale valjano apostolsko nasljedstvo i tradiciju. Stoga valja biti otvoren prema svim Crkvama koje stoje u katolicitetu ''koji je vjerovan svugdje, uvijek i od svih'' (Vincent Lerinški) kako bi se po službi riječi i sakramenata svi osposobili za žive svjedoke Kristove.OLD CATHOLIC PATRIARCHAT
WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES

The World Council of National Catholic Churches is made from (Old)Cathtolic Churches who are stay on traditional orthodox ecclesiastical doctrine. It was established in Portugal, in Mafra on 22.-25. Ocotober 2004. It is also used  the name ''Union of (Old)catholic churches''. It is community of Churches who accepting the first 7 Councils of  unbroken Church of first Millennium.  These churches are autocephal or autonomous. The highest organ of the Church is the Church Council. We emphasize that in are communion will not be allowed any church who allowed same sex blessing and ordination women in holy order.


STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
SVJETSKI SABOR NARODNIH (STARO)KATOLIČKIH CRKAVA

Svjetski sabor narodnih (staro)katoličkih crkava čine starokatoličke crkve koje su ostale na tradicionalnoj (ortodoksnoj) crkvenoj doktrini. Ustanovljen je u Portugalu, u Mafri 22.-25. listopada 2004. godine. Također se koristi i ime ''Unija (staro)katoličkih crkava.'' Čine ju narodne staro-katoličke crkve čije je crkveno učenje temeljeno na učenju prvog milenija (prvih 7 koncila) nerazdjeljene Crkve. Ove crkve su autokefalne ili autonomne. Najviši organ crkve je Crkveni koncil (sabor). Napominjemo da ulaz u ovo zajedništvo neće biti dopuštetno crkvama koje dopuštaju blagoslivljanje istospolnih parova i ređenje žena u svete redove.


STRUCTURE OF THE CHURCH
I Council: all bishops of WCNCC
II. Patriarch: Msgr. Dr. Augustín Bačinský
III. General Secretary: Msgr. Dr. Leonardo Beg

Struktura crkve
I Koncil (Sabor): svi biskupi SSNKC
II Patrijarh: Msgr. Dr. Augustín Bačinský 
III Generalni tajnik: Msgr. Dr. Leonardo Beg

IV Church Provinces
1 Autocephal Church Province of St. Method: 
Patriarch and Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Augustín Bačinský
a) Old Catholic Church in Slovakia: Archbishop-metropolitan Msgr. Dr. Augustín Bačinský
b) Old Catholic General Vicariate in Austria: Bishop Msgr. Hans Jörg  Peters
c) Old Catholic General Vicariate in Czech Republic: Bishop Msgr. Vlastimil Šulgan


2 Autocephal Church Province of St. Christopher: 
Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Leonardo Beg
- Croatia
- Serbia
- Bosnia and Herzegovina
- Slovenia
- Canada: Archbishop Msgr. Ante M. Nikolić

3) Autocephal Church Province of St. Michael the Archangel (Russia)
Archbishop Metropolitan Msgr. Pavel Begichev 
- Archbishop Msgr. Alexander Franz, Bishop Msgr. Ivan Sukharev, Bishop Msgr. Oleg Binyukov, Bishop Msgr. Constantin Andreev. 
IV Crkvene provincije
1) Autokefalna crkvena provincija sv. Metoda: 
patrijarh i nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Augustín Bačinský
- Starokatolička crkva u Slovačkoj: nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Augustín Bačinský
- Starokatolički generalni vikarijat u Austriji: biskup Msgr. HansJörg Peters 
- Starokatolički generalni vikarijat u Češkoj: biskup Msgr. Vlastimil Šulgan


2) Autokefalna crkvena provincija sv. Kristofora:  
nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Leonardo Beg
- Katolička Stara Crkva - u Hrvatskoj, nadbiskup metropolita Msgr. Dr. Leonardo Beg
- Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat u Srbiji: voditelj kancelarije Generalnog vikarijata protojerej stavrofor Prof. Dr. Borivoje Subotić
- Starokatolička crkva Bosne i Hercegovine: kanonik Jozo Kljajić
- Slovenska starokatolička crkva: don Milan Škrobar
- Hrvatska katolička crkva tijela Kristova u Kanadi: nadbiskup Msgr. Ante M. Nikolić

3) Autokefalna crkvena provincija sv. Mihaela Arhanđela u Rusiji: 
nadbiskup metropolita Msgr. Pavel Begičev 
- nadbiskup Msgr. Aleksandar Franz, biskup Msgr. Ivan Sukharev, Biskup Msgr. Oleg Binyukov, biskup Msgr. Konstantin Andreev. Curia of  WCNCC - Secretariats
Metropolitan Msgr. Leonardo BEG
General Secretary

Metropolitan Msgr. Pavel BEGICHEV
Representativ of General Secretary and Secretary for philosophical and theological field

Secretary for ecumenism and inter religious cooperation

Bishop Msgr. HansJörg PETERS 
Secretary for contacts and cooperation WCNCC with other churches

Bishop Msgr. Vlastimil  ŠULGAN 
Secretary for pastoral development


Kuria SSNKC - tajništva
Metropolita Msgr. Leonardo BEG
Generalni tajnik

Metropolita Msgr. Pavel BEGIČEV
Reprezentant generalnog tajnika i tajnik za filozofsko-teološka pitanja


Tajnik za ekumenizam i međureligijski dijalog

Biskup Msgr. HansJörg PETERS
Tajnik za kontakte  i kooperaciju SSNKC s drugim crkvama 

Biskup Msgr. Vlastimil ŠULGAN
Tajnik za unapređenje pastorala 

ORTHODOX OLD CATHOLIC PROVINCE OF ST. CHRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA 

REPUBLIC OF CROATIA
Catholic Old Church - Ecclesia Antiqua Catholica

REPUBLIKA HRVATSKA
Katolička Stara CrkvaMsgr. Leonardo BEG, Ph.D., Archbishop Metropolitan of Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher and Bishop primas of the Catholic Old Church in Croatia, General Secretary of WCNCC
Msgr. dr. sc. Leonardo BEG, nadbiskup metropolita ortodoksne starokatoličke regije sv. Kristofora i biskup primas Katoličke Stare Crkve u Hrvatskoj, generalni tajnik WCNCC
Palit 168, 51 280 Rab
ARCHBISHOP'S CURIA - NADBISKUPSKA KURIJA
E-mail Curial consultors - kurijalni konzultori: generalni.vikarijat@gmail.com
            - Archbishop Metropolitan - nadbiskup metropolita: biskup.leonardo@gmail.com
            - Secretary of Archbishop - tajnik nadbiskupa: tajnik.ordinarijat@gmail.com
              Facebook: https://www.facebook.com/Starokatolička-provincija-Svetog-Kristofora-526084714400162/       
Rev. Vedran OBUĆINA, Secretary of Archbishop and parish priest of Saints Cyril and Methodius in Rijeka
Don Vedran OBUĆINA, tajnik nadbiskupa i župnik Župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci
Jarnovićeva 3, 10 000 Zagreb / Pilepići 2, 51 000 Rijeka
Mob: 095 894 9735 
E-mail: tajnik.ordinarijat@gmail.comDeacon Marijan STRUNJE, Commisioner for the area of island of Rab
Đakon Marijan STRUNJE, povjerenik za područje otoka Raba
Dražička 1/b, 51000 Rijeka
Mob: 091 443 2333
E-mail: marijan_strunje@yahoo.com

Deacon Stjepan MURGIĆ, Ph.D., Commisioner for the Istria area in Croatia
Đakon dr. sc. Stjepan MURGIĆ, povjerenik za područje Istre u Hrvatskoj
Stanična 9, 52 480 Buje
Mob: 099 7368917Donations for the Old Catholic General Vicariate of St. Method for Croatia 
can be filed on a giro account:
"Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda ''
PBZ 2340009-1110518366

Donacije za Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda za Hrvatsku i regiju 
mogu se uplatiti na žiro račun:
''Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda''
PBZ 2340009-1110518366
REPUBLIC OF SLOVENIA
 Slovenian Old Catholic Church
Slovenska starokatolička crkva

Rev. Milan ŠKROBAR, the Vicar General and parish priest of St. Luka in Maribor
Don Milan ŠKROBAR, generalni vikar i župnik Župe sv. Luke u Mariboru
Borštnikova ulica 21, 
2000 Maribor
Mob: +3864 137 9780
E-mail: sskc.ordinariat@gmail.com


Rev. Jani Janez BELCL
Don Jani Janez BELCL
Križevci pri Ljutomeru, 
Križevci 2Deacon Marko KERSEVAN
Đakon Marko KERŠEVAN
Ljubljana, Grablovičeva 30Deacon Tim STIGL
Đakon Tim ŠTIGL
Ljubljana-Šentvid, 
Plemljeva ulica 5aREPUBLIC OF CANADA
Corpus Christi Croatian Catholic Church

REPUBLIKA KANADA
Hrvatska katolička crkva Tijela Kristova u Kanadi


Msgr. Ante M. NIKOLIC, Archbishop of Corporis Christi Croatian Catholic Church in Canada 
Msgr. Ante M. NIKOLIĆ, nadbiskup Hrvatske katoličke crkve Tijela Kristova u Kanadi 
3009 Dundas Street West
Toronto, ON M6P 1Z4
Tel.: (001) 416-604-4477
Fax.: (001) 416-604-1947
E-mail: msgrante@cncc.ca 

REPUBLIC OF SERBIA
Orthodox Old Catholic General Vicariate of St. Method in Serbia

REPUBLIKA SRBIJA
Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda u Srbiji


Canon Prof. Borivoje SUBOTIĆ, Ph.D., Office menager of  Vicar General
Voditelj kancelarije Generalnog vikarijata: 
Protojerej - stavrofor prof. dr. sc. Borivoje SUBOTIĆ 
Tel: 00381 22 461 250
E-mail: kancelarija@generalni-vikarijat.eu

Rev. Ilija SUBOTIĆ, Authorized Representative 
Don Ilija SUBOTIĆ, ovlašteni zastupnik  
Donations for Orthodox-Old Catholic General Vicariate of St. Method can be donated via the YouCaring service or by making PayPal donations,

For this process is need to enroll official mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.Donacije za Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda moguće je donirati putem servisa YouCaring ili izvršiti PayPal donacije, 
prilikom čega je potrebno pozvati se na službeni mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.

Link za YouCaring donacije je https://www.youcaring.com/orthodox-old-catholic-general-vicariate-of-saint-methodius-585273#fundraiserShare
a za PayPal je https://www.paypal.com/REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
 Old Catholic Church of Bosnia and Herzegovina

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Starokatolička crkva Bosne i Hercegovine

Can Jozo KLJAJIĆ, Vicar General
Parish of St. Mary  - Dubrave donje
Preč. Jozo KLJAJIĆ, generalni vikar
Župa sv. Marije - Dubrave donje
Tel: +38762643870
Ul. Veljka Lukića – Kurjaka (do 68)
75 000 Tuzla
E-mail: zupnik.kljajic@hotmail.com