Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher - Ortodoksna starokatolička regija sv. KristoforaTHE OLD CATHOLIC CHURCH (OF WCNCC) IS THE ONE THAT DOES NOT ACCEPT THE THREE INNOVATIONS

1. First division (DISCIPLINARY) of the Roman Catholic Church – compulsory celibacy 
The Old Church is as it was until the Second Lateran Council in 1139, while the discipline of celibacy was not imposed as a condition for receiving the holy orders. The Second Lateran Council abolished the millennial ecclesiastical tradition of the marriage of the clergy based on the testimony of the Gospels and the Apostles. Therefore, in the Old Church, the clergy can be married either before receiving the sacrament of Holy Orders or after, because the sacraments are complementary and not opposed to each other.

2. Second division (DOGMATIC) of the Roman Catholic Church – Pastor aeternus
The Old Church does not view the dogmatic decree Pastor aeternus passed at the First Vatican Council in 1870 (of the juridic omnipotence and infallibility of the Roman bishop when - ex cathedra - gives formulations regarding faith and morals) as a binding doctrine but as a pious doctrine at the free will of the faithful. Historical facts are unequivocal: the apostolic primacy is located in Antioch, where St. Peter founded his first chair. On the way to Rome, St. Peter established many dioceses and appointed bishops there, so that the Roman diocese is actually the last in a series of "successors of St. Peter ''. Such an successor does not therefore exist in one place, but is present in every traditional and ecclesiastically doctrinairely correct diocese.  And as to the infallibility of one bishop, the history of the Church does not know such a bishop, except Christ Jesus our infallible Lord. The question of ecclesiastical jurisdiction is legitimate for each Church in its canonical area, although these areas may be differ in size. The issue of communion and jurisdiction among the churches is realized through dialogue between the Churches, which achieves its realization in the church intercommunion.

3. Third division (PASTORAL AND SACRAMENTAL) of the Old Catholic Church of Utrecht Union

Utrecht union was one positive attempt to overcome a disciplinary and dogmatic division of Roman Catholic Church, but Utrecht Union has fallen into a new pastoral and sacramental division, introducing the apostatic blessing of same-sex couples and ordination of women to the Holy Orders, and this is foreign to the two-millennium practice of the Church of Christ. The Bible clearly tells us about samesex persons, for example: Gen 18:19; Lev 18, 22; 20.13; Rom 1, 21-27; 1 Cor 6: 9; 1 Tim 1, 10.
AUTHENTIC SOLUTION - World Council of National Catholic Churches (WCNCC)

Because of all the above, as a true return to the authenticity of Catholicism, the WCNCC was created to be community of national Catholic churches that remain on Catholic doctrine and tradition. The WCNCC was established at a meeting in Mafra, Portugal, from 22 to 25 October 2004.

The WCNCC bridges the discontinuity and manifests the continuity of authentic Catholicism. In this way the Catholic Church operates without flaws in the unity of the autocephalous ecclesiastical regions united in the World Council of National Catholic Churches, as one Catholic Church, originally founded by our Lord Jesus Christ and developed by his apostles and their successors in the Holy Spirit. The visible sign of the unity of the Church is the Old Catholic Patriarch. 
Therefore, we honor the memory of all popes of true faith, starting with the married Pope St. Peter (+67) to Pope Honorius II. (+1130), we recognize them as our holy fathers. 


STARA CRKVA (WCNCC) JEST ONA KOJA NE PRIHVAĆA TRI NOVOTARIJE
 
1. Prva podjela (DISCIPLINSKA) Rimokatoličke crkve - obvezni celibat
Stara Crkva je ona kakva je bila do Drugog lateranskog sabora 1139. godine, dok disciplina celibata nije nametnuta kao uvjet za primitak svetih redova. Drugi lateranski sabor ukinuo je tisućljetnu crkvenu tradiciju ženidbe klera baziranu na svjedočanstvu evanđelja i apostola. Stoga se u Staroj Crkvi kler može vjenčavati bilo prije primanja sakramenta svetoga reda bilo poslije, jer su sakramenti komplementarni a ne suprotstavljeni jedni drugima.

2. Druga podjela (DOGMATSKA) Rimokatoličke crkve - Pastor aeternus
Stara Crkva dogmatski dekret Pastor aeternus donesen na Prvom vatikanskom saboru 1870. godine (o juridičkoj svevlasti i nezabludivosti rimskog biskupa kada - ex cathedra - donosi formulacije u vezi vjere i morala) ne promatra kao obvezujuću doktrinu nego kao pobožnu doktrinu ostavljenu na slobodnu volju vjernicima. Povijesne činjenice su nedvosmislene: apostolsko prvenstvo nalazi se u Antiohiji, gdje je sv. Petar osnovao svoju prvu katedru. Na putu prema Rimu sv. Petar uspostavljao je mnoge biskupije i tamo postavljao biskupe, tako da je rimska biskupija zapravo posljednja u nizu ''nasljednika sv. Petra''. Takvo nasljedstvo ne postoji dakle na jednom mjestu, nego je prisutno u svakoj pravovjernoj biskupiji. A što se tiče nezabludivosti jednoga biskupa, povijest Crkve ne poznaje takvog biskupa, osim Krista Isusa našega nezabludivoga Gospodina. Pitanje crkvene jurisdikcije legitimno je za svaku Crkvu na svojem kanonskom području, iako se ta područja mogu razlikovati po veličini. 


3. Treća podjela (PASTORALNA I SAKRAMENTALNA) starokatoličkih crkava Utrechtske unije
Utrechtska unija bila je pozitivni pokušaj nadvladavanja disciplinske i dogmatske podjele koja je nastala u Rimokatoličkoj crkvi. Međutim Utrechtska unija je upala u novu pastoralnu i sakramentalnu podjelu apostatski blagoslivljajući istospolne parove i zaređujući žene u svete redove, a što je strano dvomilenijskoj praksi Crkve Kristove. Sveto pismo nam o istospolstvu jasno izriče stav, npr.: Post 18, 19; Lev 18, 22; 20,13; Rim 1, 21-27; 1 Kor 6, 9; 1 Tim 1, 10.


AUTENTIČNO RJEŠENJE - Svjetski sabor narodnih katoličkih crkava (WCNCC)

Zbog svega navedenog, kao istinski povratak na autentičnost katolicizma, stvoren je WCNCC, odnosno zajednica narodnih katoličkih crkava koje ostaju na katoličkoj doktrini i tradiciji. WCNCC je uspostavljen na susretu u Mafri (Portugal) od 22. do 25. listopada 2004. 

WCNCC premošćuje diskontinuitet i očituje kontinuitet autentičnog katolicizma. Na taj način  Katolička crkva djeluje bez manjkavosti u jedinstvu autokefalnih crkvenih regija ujedinjenih u Svjetski sabor narodnih katoličkih crkava, kao jedna Katolička crkva,  izvorno utemeljena od Gospodina našega Isusa Krista i razvijena po njegovim apostolima i njihovim nasljednicima u Duhu Svetom. Vidljivi znak jedinstva Crkve je starokatolički patrijarh. 

Stoga častimo uspomenu na sve pravovjerne pape, počevši od oženjenog pape sv. Petra (+67) do pape Honorija II. (+1130) i prepoznajemo ih kao naše svete oce. 
OVERCOMING DIVISIONS AMONG CHURCHES
The issue of communion and jurisdiction among the churches is realized through dialogue between the Churches, which achieves its realization in the church intercommunion. The acceptance of one Bishop as main (Pope) - on the basis of a eventualy successful dialogue - can be based on canonical ecclesiastical law. 
The precondition for this is putting the discipline of celibacy out of force for members of WCNCC and not impose a dogmatic decree Pastor aeternus.NADVLADAVANJE PODJELA MEĐU CRKVAMA
Pitanje zajedništva i jurisdikcije među crkvama ostvaruje se dijalogom između Crkava koji svoju realizaciju postiže u crkvenoj interkomuniji. Prihvaćanje jednog ordinarija kao glavnog biskupa (Pape) - na temelju eventualnog uspješnog dijaloga - može se bazirati na kanonskom crkvenom pravu. Preduvjet za ovo jest stavljanje discipline celibata izvan snage za članove WCNCC-a, i nenametanje dogmatskog dekreta Pastor aeternus. CHURCH REGION OF ST. CHRISTOPHER COVERS:  
Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia.

CRKVENA REGIJA SV. KRISTOFORA OBUHVAĆA: 
Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju.

Church Region of St. Christopher is integral part of the Old Catholic Provinces (the Province of st. Method and Province of St. Michael) who are in mutual communion.  Orthodoxy of these churches stems from the attitude of faith towards St. Scripture and tradition, also from doctrine and morality of the Old Church.  We are not accepting the liberal novelties introduced in the practice of the Utrecht Union (the blessing of the same-sex persons and ordination woman in holy orders,  and electing woman as bishop) because that is opposite to Holy Scripture and Tradition.
Crkvena regija sv. Kristofora sastavni je dio starokatoličkih provincija (provincije sv. Metoda i provincije sv. Mihaela) s kojima je u crkvenom zajedništvu.  Ortodoksnost ovih crkava proizlazi iz stava vjere prema sv. Pismu i tradiciji, odnosno doktrini i moralu Stare crkve, te odbacivanju liberalnih novotarija uvedenih u praksu Utrechtske unije (blagoslov istospolnih i podjela svećeničkih redova ženama, te prihvaćanju žena za biskupe) koje su suprotne sv. Pismu i Tradiciji.
  
The Church of Christ is not in the world to favors the world, but to save the World through Jesus Christ. And while the world spins the cross of Christ stands - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  The Church of Christ acts and manifests itself through the Province of St. Christopher, on the basis of  Holy Scriptures, the Sacraments and Traditions. Catholicity and Orthodoxy, as well as doctrine and morals, derive from the "faith given to the saints" in the unchanged Tradition and  Apostolic mission. It wants all people to approach the Word of God in order to accept her, and become the missionaries of Christ in the world
Crkva Kristova nije na svijetu da pogoduje svijetu, nego da se svijet po Isusu Kristu spasi. I dok se svijet vrti križ Kristov stoji - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  Crkva Kristova djeluje i očituje se kroz provinciju sv. Kristofora, na osnovu Svetog pisma, sakramenata i Tradicije. Njezin katolicitet i ortodoksija te doktrina i moral proizlaze iz ''vjere jednom predane svetima'' u neizmjenjenoj Tradiciji i apostolskoj misiji. Ona želi svim ljudima približiti Riječ Božju kako bi ju oni prihvatili te postali navjestitelji Krista u svijetu.
OLD CATHOLIC PATRIARCHAT
WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES

The World Council of National Catholic Churches is made from Cathtolic Churches who are stay on traditional ecclesiastical doctrine. It was established in Portugal, in Mafra on 22.-25. Ocotober 2004. It is also used  the name ''old catholic Patriarchat.'' The highest organ of the Church is the Church Council. 


List of the Patriarch of the World Council of National Catholic Churches


1.     ANTÓNIO José Da Costa Raposo - from 2004 to 2017

2.     AUGUSTIN Bačinský – from 2017 to 2021.

STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
SVJETSKI SABOR NARODNIH (STARO)KATOLIČKIH CRKAVA

Svjetski sabor narodnih (staro)katoličkih crkava čine starokatoličke crkve koje su ostale na tradicionalnoj crkvenoj doktrini. Ustanovljen je u Portugalu, u Mafri 22.-25. listopada 2004. godine. Također se koristi i ime ''starokatolički patrijarhat.'' Čine ju narodne katoličke crkve.  Najviši organ crkve je Crkveni koncil (sabor).Popis patrijarha Svjetskog sabora narodnih katoličkih crkava

1.     ANTÓNIO José Da Costa Raposo - od 2004. do 2017.

2.     AUGUSTIN Bačinský – od 2017. do 2021.

STRUCTURE OF THE CHURCH
I Council: all bishops of WCNCC
II. Patriarch: SEDE VACANTE 
III. General Secretary: Mons. Dr. Leonardo Beg

Struktura crkve
I Koncil (Sabor): svi biskupi SSNKC
II Patrijarh: SEDE VACANTE 
III Generalni tajnik: Mons. Dr. Leonardo Beg

IV Church Regions
1 Autocephal Church Region of St. Method: 
Archbishop Mons. Vlastimil Šulgan 
a) Old Catholic Church in Slovakia: Archbishop Mons. Vlastimil Šulgan
b) Old Catholic General Vicariate in Austria: Bishop Mons. Hans Jörg  Peters
c) Old Catholic General Vicariate in Czech Republic: Bishop Mons. Antonin Jelinek


2 Autocephal Church Region of St. Christopher: 
Archbishop Metropolitan Mons. Dr. Leonardo Beg
- Croatia
- Serbia
- Bosnia and Herzegovina
- Slovenia


3) Autocephal Church Region of St. Michael the Archangel: 
Archbishop Metropolitan Mons. Pavel Begichev (Moscow)
Russia:
- St. Petersburg - Bishop Mons. Sergei Sukharev 
- Irkutsk - Bishop Mons. Ivan Ponomarev 
- Volgograd - Rev. Eduard Likholetov
- Voronezh - Rev Sergey Smirnykh
- Krasnodar - Rev Yaroslav Terletsky
- Orenburg region - Rev Alexey Bogomolov
- Skete of blessed Jacoba de Settesolii (Jeruzalem) - rector Rev Daniel Clementi
- Apostolic Catholic Church in Abkhazia - Archipriest Fr. Andrey Kusuev

IV Crkvene provincije
1) Autokefalna crkvena regija sv. Metoda: 
nadbiskup Vlastimil Šulgan 
- Starokatolička crkva u Slovačkoj: nadbiskup Vlastimil Šulgan
- Starokatolički generalni vikarijat u Austriji: biskup Mons. HansJörg Peters 
- Starokatolički generalni vikarijat u Češkoj: biskup Mons. Antonin Jelinek


2) Autokefalna crkvena regija sv. Kristofora:  
nadbiskup metropolita Mons. Dr. Leonardo Beg
- Katolička Stara Crkva - u Hrvatskoj, nadbiskup metropolita Mons. Dr. Leonardo Beg
- Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat u Srbiji: voditelj kancelarije Generalnog vikarijata protojerej stavrofor Prof. Dr. Borivoje Subotić
- Starokatolička crkva Bosne i Hercegovine
- Slovenska starokatolička crkva: Don Milan Škrobar


3) Autokefalna crkvena regija sv. Mihaela Arhanđela: 
nadbiskup metropolita Mons. Pavel Begičev 
Rusija:
- St. Petersburg - biskup Mons. Sergei Sukharev 
- Irkutsk - biskup Mons. Ivan Ponomarev 
- Volgograd - Don Eduard Likholetov
- Voronezh - Don Sergey Smirnykh
- Krasnodar - Don Yaroslav Terletsky
- Orenburg region - Don Alexey Bogomolov
- Blaženi Jacoba de Settesolii (Jeruzalem) - rektor Don Daniel Clementi
- Apostolska Katolička Crkva Abkhazije - nadprebziter otac Andrey KusuevCuria of  WCNCC - Secretariats
Metropolitan Mons. Leonardo BEG
General Secretary

Metropolitan Mons. Pavel BEGICHEV
Representativ of General Secretary and Secretary for philosophical and theological field

Secretary for ecumenism and inter religious cooperation

Bishop Mons. HansJörg PETERS 
Secretary for contacts and cooperation WCNCC with other churches

Archbishop Mons. Vlastimil  ŠULGAN 
Secretary for pastoral development


Kuria SSNKC - tajništva
Metropolita Mons. Leonardo BEG
Generalni tajnik

Metropolita Mons. Pavel BEGIČEV
Reprezentant generalnog tajnika i tajnik za filozofsko-teološka pitanja


Tajnik za ekumenizam i međureligijski dijalog

Biskup Mons. HansJörg PETERS
Tajnik za kontakte  i kooperaciju SSNKC s drugim crkvama 

Nadbiskup Mons. Vlastimil ŠULGAN
Tajnik za unapređenje pastorala 

ORTHODOX OLD CATHOLIC PROVINCE OF ST. CHRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA 

REPUBLIC OF CROATIA
Catholic Old Church - Ecclesia Antiqua Catholica

REPUBLIKA HRVATSKA
Katolička Stara Crkva
Mons. Leonardo BEG, Ph.D., Archbishop Metropolitan of Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher and Bishop primas of the Catholic Old Church in Croatia, General Secretary of WCNCC
Mons. dr. sc. Leonardo BEG, nadbiskup metropolita ortodoksne starokatoličke regije sv. Kristofora i biskup primas Katoličke Stare Crkve u Hrvatskoj, generalni tajnik WCNCC
 ARCHBISHOP'S CURIA - NADBISKUPSKA KURIJA
E-mail Curial consultors - kurijalni konzultori: generalni.vikarijat@gmail.com
            - Archbishop Metropolitan - nadbiskup metropolita: biskup.leonardo@gmail.com
            - Secretary of Archbishop - tajnik nadbiskupa: zup.sv.kristofora@gmail.com


PARISH OF SAINTS CYRIL AND METHODIUS - Rijeka / ŽUPA SV. ĆIRILA I METODA - Rijeka
Rev. Vedran OBUĆINA, Spiritualist of seminarians,  Comissioner for Ecumenism and Interreligious Dialogue and parish priest of Saints Cyril and Methodius in Rijeka
Don Vedran OBUĆINA, duhovnik bogoslova, povjerenik za ekumenizam i međureligijski dijalog i župnik Župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci
Jarnovićeva 3, 10 000 Zagreb / Pilepići 2, 51 000 Rijeka
Mob: 095 894 9735 
E-mail: sv.cirilimetod.rijeka@gmail.com

PARISH OF SAINT CHRISTOPHER - Rab / ŽUPA SV. KRISTOFORA - Rab
Rev Marijan STRUNJE, Secretary of Archbishop and parish priest of  St. Christopher in Rab 
Don Marijan STRUNJE, tajnik nadbiskupa i župnik Župe sv. Kristofora u Rabu
- Barbat 8, 51280 Rab
- Dražička 1/b, 51000 Rijeka
Mob: 091 443 2333
E-mail: zup.sv.kristofora@gmail.com
Deacon Stjepan MURGIĆ, Ph.D., Commisioner for the Istria area in Croatia
Đakon dr. sc. Stjepan MURGIĆ, povjerenik za područje Istre u Hrvatskoj
Stanična 9, 52 480 Buje
Mob: 099 7368917Donations for the Old Catholic General Vicariate of St. Method for Croatia 
can be filed on a giro account:
"Catholic Old Church''
IBAN: HR8824020061100945728Donacije za Katoličku Staru Crkvu mogu se uplatiti na žiro račun:
IBAN: HR8824020061100945728


REPUBLIC OF SLOVENIA
 Slovenian Old Catholic Church
http://sskc.si/

REPUBLIKA SLOVENIJA
Slovenska starokatolička crkva

Rev. Milan ŠKROBAR, the Vicar General and parish priest of St. Luka in Maribor
Don Milan ŠKROBAR, generalni vikar i župnik Župe sv. Luke u Mariboru
Borštnikova ulica 21, 
2000 Maribor
Mob: +3864 137 9780
E-mail: sskc.ordinariat@gmail.com
Deacon Marko KERSEVAN
Đakon Marko KERŠEVAN
Ljubljana, Grablovičeva 30Jure ZNIDARIC, seminarian
Jure ŽNIDARIĆ, bogoslov


Vasja GRCIC, seminarian
Vasja GRČIČ, bogoslov
REPUBLIC OF SERBIA
Orthodox Old Catholic General Vicariate of St. Method in Serbia

REPUBLIKA SRBIJA
Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda u Srbiji


Canon Prof. Borivoje SUBOTIĆ, Ph.D., Office menager of  Vicar General
Voditelj kancelarije Generalnog vikarijata: 
Protojerej - stavrofor prof. dr. sc. Borivoje SUBOTIĆ 
Tel: 00381 22 461 250
E-mail: kancelarija@generalni-vikarijat.eu

Rev. Ilija SUBOTIĆ, Authorized Representative 
Don Ilija SUBOTIĆ, ovlašteni zastupnik  
Donations for Orthodox-Old Catholic General Vicariate of St. Method can be donated via the YouCaring service or by making PayPal donations,

For this process is need to enroll official mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.Donacije za Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda moguće je donirati putem servisa YouCaring ili izvršiti PayPal donacije, 
prilikom čega je potrebno pozvati se na službeni mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.

Link za YouCaring donacije je https://www.youcaring.com/orthodox-old-catholic-general-vicariate-of-saint-methodius-585273#fundraiserShare
a za PayPal je https://www.paypal.com/REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
 Old Catholic Church of Bosnia and Herzegovina

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Starokatolička crkva Bosne i HercegovineStarokatolički župni ured sv. Marije
Dubrave Donje broj 11.
75274 Dubrave Donje kod Tuzle
Bosna i Hercegovina
Gospodin Jozo Kljajić je suspendiran, što znači da su mu oduzete svećeničke ovlasti: više ne smije voditi sv. Misu, dijeliti sakramente te koristiti svećeničku titulu i nositi svećeničku odoru.  
Za sva pitanja vjernici se mogu obratiti kuriji na E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com